Обществени поръчки

Технически университет Габрово обявява открита процедура с предмет: Доставка на канцеларски материали, тонер касети, мастилници за печатащи устройства, носители за съхраняване на данни и различни видове хартия за нуждите на Технически университет-Габрово и неговите разпоредители с бюджет,

по обособени позиции, както следва:

обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали”

обособена позиция № 2 „Доставка на тонер касети и мастилници за печатащи и копирни устройства”

обособена позиция № 3 „Доставка на канцеларски материали включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”

обособена позиция № 4 „Доставка на носители за съхраняване на данни”

обособена позиция № 5 „Доставка на хартии и картони за полиграфията”

 

Вид на процедурата: Открита процедура по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 30.10.2018, като офертите следва да бъдат подадени в деловотството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 31.10.2018 в 13:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

27.09.2018г. Връзка към АОП

27.09.2018г. Решение за откриване на процедурата

27.09.2018г. Обявление за поръчка

27.09.2018г. Документация за участие

29.10.2018г. Писмо К-01-527

03.12.2018г. Протокол от работата на комисията

03.12.2018г. Доклад от комисията

03.12.2018г. Решение за избор на изпълнител

04.01.2019г. Решение за избор на изпълнител - позиция 4

10.01.2019г. Обявление за възложена поръчка по позиция 1, 2, 3 и 5

10.01.2019г. Договор по Позиция 1

10.01.2019г. Договор по Позиция 2

10.01.2019г. Договор по Позиция 3

10.01.2019г. Договор по Позиция 5

28.01.2019г. Обявление за възложена поръчка по позиция 4

28.01.2019г. Договор по Позиция 4