Обществени поръчки

Технически университет Габрово обявява открита процедура с предмет: „Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на Хотел към учебен корпус №6 на ТУ-Габрово”

 

Вид на процедурата: Открита процедура по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 30.10.2018, като офертите следва да бъдат подадени в деловотството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 31.10.2018 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

27.09.2018г. Връзка към АОП

27.09.2018г. Решение за откриване на процедурата

27.09.2018г. Обявление за поръчка

27.09.2018г. Документация за участие

07.12.2018г. Протокол от работата на комисията

07.12.2018г. Доклад от комисията

07.12.2018г. Решение за избор на изпълнител

25.01.2019г. Решение за прекратяване

18.02.2019г. Обявление за възложена поръчка