Обществени поръчки

Технически университет Габрово обявява открита процедура с предмет: „Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на Хотел към учебен корпус №6 на ТУ-Габрово”

 

Вид на процедурата: Открита процедура по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 30.10.2018, като офертите следва да бъдат подадени в деловотството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 31.10.2018 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

27.09.2018г. Връзка към АОП

27.09.2018г. Решение за откриване на процедурата

27.09.2018г. Обявление за поръчка

27.09.2018г. Документация за участие