Обществени поръчки

Технически университет - Габрово обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за извършване на текущ ремонт на обект Учебен корпус на Технически колеж – Ловеч, с пристроена към него Аула”


Вид на процедурата: Открита процедура по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП

 

Срока за подаване на документи е 16:30 часа на 17.09.2018, като офертите следва да бъдат подадени в деловотството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на 18.09.2018 в 14:00 часа в Заседателна зала в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

На отварянето на офертите могат да присъстват представляващите участници или писмено упълномощени от тях лица.

 

Цялата документация може да бъде намерена тук.

 

Съобщение до участниците в процедурата

Решение за одобряване на обявление за именение

 

 

Свързани документи:

Съобщение за отваряне предлагани ценови параметри

Протокол №1

Протокол №2

Доклад

Решение за строително-монтажни работи

Обявление за възложена поръчка

Договор

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка