Технически университет - Габрово обявява конкурси за асистенти

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО обявява конкурси за асистенти по:

 • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математика”– един брой, със срок 2 месеца от публикуването му;
 • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Метрология и метрологично осигуряване” – един брой, със срок 2 месецa от датата на публикуването му;
 • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Металорежещи машини и системи” („СNС машини, инструменти и технологии”, „САМ и СNС производствени системи”, „Програмно управление на технологичното оборудване”) – един брой, със срок 2 месецa от датата на публикуването му;
 • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Механика на флуидите” (Механика на флуидите) – един брой, със срок 2 месецa от датата на публикуването му;
 • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Машини и съоръжения за леката промишленост” – един брой, за нуждите на Технически колеж - Ловеч, със срок 3 месеца от датата на публикуването му;
 • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане” – един брой, за нуждите на Технически колеж - Ловеч, със срок 3 месеца от датата на публикуването му.

Необходими документи:

 1. Заявление до ректора за допускане до конкурса;
 2. Автобиография;
 3. Диплома за завършено висше образование (образователно-квалификационна степен магистър) или нотариално заверено копие;
 4. Медицинско свидетелство;
 5. Свидетелство за съдимост;
 6. Документ за трудов стаж (ако има такъв);
 7. Списък на публикации, патенти или документи за участие в други научни и научно-приложни разработки (ако има такива).

Справки и документи: ТУ - Габрово, ул.”Х. Димитър” 4, Ректорат, „Научно развитие” стая 3209, тел.: 066/827-238.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник”, бр. 58 от 13.07.2018г.