Технически университет - Габрово обявява конкурси за асистенти

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО обявява конкурси за асистенти по:

  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Машини и съоръжения за леката промишленост” – един брой, за нуждите на Технически колеж - Ловеч, със срок 3 месеца от датата на публикуването му;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане” – един брой, за нуждите на Технически колеж - Ловеч, със срок 3 месеца от датата на публикуването му.

Необходими документи:

  1. Заявление до ректора за допускане до конкурса;
  2. Автобиография;
  3. Диплома за завършено висше образование (образователно-квалификационна степен магистър) или нотариално заверено копие;
  4. Медицинско свидетелство;
  5. Свидетелство за съдимост;
  6. Документ за трудов стаж (ако има такъв);
  7. Списък на публикации, патенти или документи за участие в други научни и научно-приложни разработки (ако има такива).

Справки и документи: ТУ - Габрово, ул.”Х. Димитър” 4, Ректорат, „Научно развитие” стая 3209, тел.: 066/827-238.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник”, бр. 58 от 13.07.2018г.