Обществени поръчки

Технически университет - Габрово обявява открита процедура за „Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали по проект: 2017-1-BG01-KA103-035598 „Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни”  по обособени позиции, както следва:

Позиция № 1 „Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали, свързани с дейностите по проект 2017-1-BG01-KA103-035598 „ Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни"
 по чл. 12 от ЗОП

Позиция № 2 „Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали, свързани с дейностите по проект 2017-1-BG01-KA103-035598 „ Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни"
  по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП


Вид на процедурата: Открита процедура по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП

 

Срока за подаване на документи е 16:30 часа на 13.08.2018, като офертите следва да бъдат подадени в деловотството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на 14.08.2018 в 10:30 часа в Заседателна зала в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

На отварянето на офертите могат да пресъстват представляващите участници или писмено упълномощени от тях лица.

Цялата документация може да бъде намерена тук.