Обществени поръчки

Технически университет - Габрово обявява открита процедура за „Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали по проект: 2017-1-BG01-KA103-035598 „Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни”  по обособени позиции, както следва:

Позиция № 1 „Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали, свързани с дейностите по проект 2017-1-BG01-KA103-035598 „ Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни"
 по чл. 12 от ЗОП

Позиция № 2 „Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали, свързани с дейностите по проект 2017-1-BG01-KA103-035598 „ Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни"
  по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП


Вид на процедурата: Открита процедура по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП

 

Срока за подаване на документи е 16:30 часа на 13.08.2018, като офертите следва да бъдат подадени в деловотството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на 14.08.2018 в 10:30 часа в Заседателна зала в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

На отварянето на офертите могат да пресъстват представляващите участници или писмено упълномощени от тях лица.

Цялата документация може да бъде намерена тук.

 

 

Протокол

Решение за прекратяване на процедурата

Уведомително писмо

Прекратяване мобилност