Обществени поръчки

Технически университет Габрово обявява открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти, за нуждите на Технически колеж – Ловеч”

 

Срокът за подаване на оферти е 16:30 ч. на 08.08.2018 г., като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет – Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на 09.08.2018 г. от 13:00 часа в Заседателната зала в сграда Ректорат на Технически университет – Габрово. На отварянето на офертите могат да присъстват представляващите участниците или писмено упълномощени от тях лица.

 Цялата документация може да бъде намерена тук.

Система за попълване и повторно използване на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

 

Протокол №1

Писмо за отваряне на ценовите предложения

Уведомителни писма

Протокол №2

Доклад за работата на комисията

Уведомителни писма

Решение

Решение за прекратяване на Позиция 2

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка

Договор позиция №1

Договор позиция №3

Договор позиция №4

Договор позиция №5

Договор позиция №6

25.09.2019г. Обявление за приключен договор - позиция №1

25.09.2019г. Обявление за приключен договор - позиция №3

25.09.2019г. Обявление за приключен договор - позиция №4

25.09.2019г. Обявление за приключен договор - позиция №5

25.09.2019г. Обявление за приключен договор - позиция №6