Обществени поръчки

Технически университет Габрово обявява открита процедура с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ  НА СТЪЛБИ И ПОДХОДИ  КЪМ  РЕКТОРАТА И УНИВЕРСИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА  НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО”

Срокът за подаване на оферти е 16:30 ч. на 20.06.2018 г., като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет – Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на 21.06.2018 г. от 13:00 часа в Заседателната зала в сграда Ректорат на Технически университет – Габрово. На отварянето на офертите могат да присъстват представляващите участниците или писмено упълномощени от тях лица.

 

Цялата документация може да бъде намерена тук.