ГЕОРГИ СПАСОВ ЦАНЕВ

Област на висше образование: 5. Технически науки
професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
докторска програма: „Компютърни системи, комплекси и мрежи”
катедра: „Компютърни системи и технологии”
Тема на ДТ: „Изследване на методи за гласово управление”

Научно жури:
Председател: проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов

Членове:
1. проф. дтн инж. Стоян Колев Стоянов
2. проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов
3. доц. д-р инж. Георги Стоянов Тодоров
4. доц. д-р инж. Росен Стефанов Иванов

Резервни членове:
проф. д-р инж. Маргарита Кръстева Тодорова
доц. д-р инж. Иван Симеонов Симеонов

Рецензенти:
1. проф. дтн инж. Стоян Колев Стоянов
2. доц. д-р инж. Росен Стефанов Иванов

Дата на защита

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Информация за кандидата
Автореферат
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3