ДОБРИ ИВАНОВ ПЕТКОВ

Oбласт на висше образование: 5. Технически науки

професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

докторска програма: „Технология на машиностроенето”

катедра: „Машиностроителна техника и технологии”

Тема на ДТ: „Технологични възможности на нов инструмент за повърхностно пластично деформиране на малки отвори”

 

Научно жури:

Председател:доц. д-р инж. Йосиф Митев Митев

 

Членове:

  1. проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов
  2. проф. д-р инж. Михаил Колев Кършаков
  3. проф. д-р инж. Галина Иванова Николчева
  4. доц. д-р инж. Силвия Чавдарова Салапатева

 

Резервни членове:

доц. д-р инж. Ангел Димитров Ленгеров

доц. д-р инж. Иван Маринов Амуджев

 

Рецензенти:  

  1. проф. д-р инж. Михаил Колев Кършаков
  2. доц. д-р инж. Йосиф Митев Митев

 

 

Дата на защита

 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Автореферат

Рецензия 1

Рецензия 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3