Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 52 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Проект: BG05M2OP001-1.002-0023

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Активно учене в интернационална инженерна среда (ALIEN)

Програма: Еразъм+

Ключова дейност: СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Проект: 586297-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP

Начало: 2017

Край: 2020

EU Grant: EU Grant за ТУ-Габрово: 36 205.00 EUR

 

Координатор: Университет Тесалия (Гърция)

Партньори:

 • Instituto Politécnico do Porto;
 • University of Central Lancashire;
 • Tallinn University;
 • Technical University of Gabrovo;
 • University of Malaya;
 • Universiti Tenaga Nasional;
 • Isra University Pakistan;
 • Hanoi University;
 • Viet Nam National University - Ho Chi Minh City;
 • Hanoi University of Science and Technology;
 • University of Battambang;
 • Institute of Technology of Cambodia;
 • Meanchey University, Institute of Engineering;
 • Tribhuvan University;
 • Kathmandu University.

 

Контактно лице: Цветелина Петрова

 

Кратка анотация

Активното учене е процес, в който студентите са ангажирани с дейности, които насърчават уменията за учене като анализиране, синтезиране и оценяване на информация. Ученето чрез проекти и решаване на проблеми (акроним УПРП) е методология, активно насочена към обучаемия, с помощта на която студентите развиват умения за решаване на проблем, базиран на реална ситуация.
Инженерните науки са една от сферите, в които УПРП се е доказал като работещ метод. Според редици проучвания ползите от УПРП за студентите в инженерни специалности са следните: креативно мислене, стратегии за решаване на проблеми, вътрешна мотивация, екипна работа, комуникационни умения, предприемачески умения. От инженерна гледна точка УПРП би трябвало да играе важна роля, тъй като иновационната дейност и решаването на реални индустриални проблеми се базира на интердисциплинарни познания и сътрудничество.
Игровите и симулационните среди са отлични инструменти за учене, тъй като те могат да копират реален контекст или да предоставят обучителни ситуации, произтичащи от специфични обстоятелства, като същевременно се поддържа мотивацията за учене на играча. Комбинирането на УПРП, игри, симулации и виртуална среда създава Виртуална среда за учене (ВСУ), в която „дигиталното” поколение се чувства комфортно, тъй като е „потопено” в новите технологии, може да комуникира и бъде активно.
Целта на проекта Активно учене в интернационална инженерна среда (ALIEN) е да създаде методология за активно учене, базирана на УПРП (проект/проблем), подкрепена от симулатори и игри с цел създаване на ситуации от реалния живот, свързани с инженерните науки. Тази платформа ще стимулира ученето на студентите в инженерните специалности.

Последно на сайта

Предстоящи събития

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

banner noir logo friends nis baner2 buton izvestia buton izvestia site logo3 logo site s LogoProekt PPP4Broadband LogoStudPraktiki

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2