Технически университет – Габрово обявява поръчка с предмет „ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО”

Срокът за подаване на оферти е 16:30 ч. на 23.04.2018 г., като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет – Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на 24.04.2018 г. от 10:30 часа в Заседателната зала в сграда Ректорат на Технически университет – Габрово. На отварянето на офертите могат да присъстват представляващите участниците или писмено упълномощени от тях лица.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С решение №2/18.04.2018г. се удължава срокът за приемане на оферти на обществена поръчка с предмет: “ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО”.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 16.30 ч. на 03.05.2018 г. на адреса на Възложителя - гр. Габрово сградата на Ректората на Технически университет Габрово на ул. Хаджи Димитър №4 - деловодство

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 04.05.2018 г. от 10:30 ч. в сградата на Ректората на Технически университет Габрово, ул. Хаджи Димитър №4 Заседателна зала, от комисия, назначена от възложителя.

Кандидатите следва да представят попълнен ЕЕДОП във формат PDF файл подписан с КЕП /квалифициран електронен подпис/ и XML файл на оптичен носител /CD/ заедно с офертите, представени за участие в процедурата.

 

Цялата документация може да бъде намерена тук.