Кандидатите следва да отговарят на следните условия:
1.    Да са хабилитирани в съответните научни или професионални направления на катедрата, работещи по основен  трудов договор с ТУ-Габрово;
2.    Към датата на избора да не са навършили 65 годишна възраст;
3.    Да не са осъждани с влязла в сила присъда за лишаване от свобода или да им е отнето научното звание или научната степен;
4.    Да не са съдействали за уронване престижа на ТУ-Габрово;
5.    Да са изявили писмено съгласието си за участие в избора.

 

Кандидатите представят в деловодството на ТК-Ловеч, най-късно в срок до 16,00 часа на 27.02.2018 г. следните документи:
1.    Заявление до Директора на ТК-Ловеч  за участие в конкурса;
2.    Кратка биографична справка;
3.    Основни положения за мандатната програма на кандидата (до две машинописни страници);
4.    Писмено съгласие на кандидата, включващо декларация, че отговаря на изискванията за заеманата длъжност по чл.76 от Правилника за дейността на Техничесски университет – Габрово.