ПРИЕМ НА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

Технически университет-Габрово на основание Решение на МС № 236 от 27 април 2017 г. преобявява конкурс за редовна и задочна докторантура за учебната 2017/2018 г. по следните докторски програми:

Редовна докторантура:

 • професионално направление 5.1. Машинно инженерство:
  • Рязане на материалите и режещи инструменти – един брой;
  • Хидравлични и пневматични задвижващи системи – два броя;
  • Строителна механика и съпротивление на материалите – един брой.
 • професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника:
  • Комуникационни мрежи и системи – два броя;
  • Компютърни системи, комплекси и мрежи – два броя;
  • Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране – един брой;
  • Автоматизирани системи за обработка на информация и управление – един брой.
 • професионално направление 5.4. Енергетика:
  • Промишлена топлотехника – два броя.
 • професионално направление 5.6. Материали и материалознание:
  • Материалознание и технология на машиностроителните материали – четири броя.

Задочна докторантура:

 • професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика:
  • Електронизация – един брой;
  • Електромеханика – един брой;
  • Светлинна техника и източници на светлина – два броя.
 • професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника:
  • Компютърни системи, комплекси и мрежи – един брой;
  • Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране – един брой;
  • Автоматизирани системи за обработка на информация и управление – три броя.

Необходими документи: заявление, автобиография, диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” и приложението към нея.

Срок за подаване на документи:2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

За справки: Технически университет-Габрово, гр. Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, отдел „Научно развитие”, тел: 066/827-238.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 7от 19.01.2018г.