Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 52 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Разработване на иновативни подходи за професионално образование с цел стимулиране на кариерната реализация и обучението в сферата на науката, технологиите, инженерството и математиката

Програма: Еразъм+
Ключова дейност: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики


Проект: 2017-1-BG01-KA202-036327
Начало: 01.10.2017
Край: 30.09.2019
EU Grant: 217217.00 EUR
(EU Grant за ТУ-Габрово: 39 749.00 EUR)

Координатор:  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
Контактно лице: Проф. Тошко Ненов

Партньори:

   • DIRECTORATE OF SECONDARY EDUCATION, CHANIA (Greece)

   • UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI – TELEMATICA (Italy)

   • EUROPEAN CENTER FOR QUALITY OOD (Bulgaria)

   • PRZEMYSLOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIAROW PIAP (Poland)

   • PROFESIONALNA GIMNAZIA PO ELEKTRONIKA "JOHN ATANASOFF" (Bulgaria)

   • TECHNICKA UNIVERZITA V KOSICIACH (Slovakia)

   • THE RESEARCH COMMITTEE OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE (Greece)

 

   Кратка анотация

   Делът на студентите от ЕС, обучаващи се в областите на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) и заинтересовани от професионална кариера в тези области, не съответства на бързо растящото търсене от страна на индустрията и обществото. Това налага да се премине към новаторско, ефективно и привлекателно образование, с цел да се повиши интереса на младите хора към тези области и да се насърчат те да продължат кариерата си в областта на науката и технологиите. Проектът е насочен към необходимостта от иновативни средства за преподаване и учене в средното професионална образование и обучение (ПОО). Той е насочен към: - учители и ученици в горното ниво на професионалното образование; - университети и изследователски центрове, които се стремят да подобрят въздействието си върху развитието на уменията на регионално равнище. Основанието на проекта е, че адекватното насърчаване на образованието в областта на науката и технологиите изисква силни партньорства между училищата за ПОО и висшите учебни и научноизследователски институции, всеобхватни научни програми за повишаване на осведомеността и стимулиране на участието на младежи от различни групи.
Основната цел на проекта е да разработи ресурси за междукултурно научно образование въз основа на сътрудничеството между училищата за професионално образование и обучение и университетите и да подобри знанията и мотивацията на студентите за науката, технологиите, инженерството и математиката.
Ще бъдат разработени следните интелектуални продукти:
   • Компендиум от добри практики в областта на науката за училищата в ПОО, включително практики, насочени към групи в неравностойно положение и слабо обслужвани;
   • Ресурсен пакет за разпространение в училищата за ПОО, включително концепции, планове за уроци и планове за организиране и разпространение на научни дейности, насочени към ученици и учители;
   • Програма за извънкласна подготовка по мехатроника и роботика за учащи в професионално образование и обучение, включително практически ориентирани ресурси за обучение по основи на проектирането, роботиката, мехатрониката и програмирането, ресурси за обучение и насоки за практически интердисциплинарни дейности, използващи технологията на Robotics Invention Systems;
   • Модул за извънкласна подготовка за програмиране, включително практически ориентирани ресурси за обучение по основите на Scratch, App Inventor и модул за извънкласна подготовка по програмиране, включително практически ориентирани ресурси за обучение по основите на Python и Physical Computing. И двата модула ще предлагат учебни проекти и ресурсни пакети за практически обучителни дейности, използващи Scratch, App Inventor и Python.


   Ще бъдат организирани 15 събития за 300 участника в 5 страни от ЕС. Те ще се съсредоточат върху тестване и популяризиране на резултатите. В резултат на проекта в Технически университет-Габрово ще бъде създадена публично достъпна лаборатория  по роботика. Тя ще осигури практически възможности за обучение на всички студенти в региона, използвайки технологията на Robotics Invention Systems.

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

nis baner2 buton izvestia buton izvestia site logo3 logo site s LogoProekt PPP4Broadband LogoStudPraktiki

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2