ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО обявява конкурс за професор

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО обявява конкурс за професор по:

  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Индустриална електроника” – един брой, със срок 2 месеца от датата на публикуването му.

Справки и документи: ТУ-Габрово, ул.”Х. Димитър” 4, Ректорат, „Научно развитие”, стая 3209, тел.: 066/827-238

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 69 от 25.08.2017г.