ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО обявява конкурси за гл. асистенти

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО обявява конкурси за гл. асистенти по:

  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика” (Автоматизирани системи в управлението и проектирането) – един брой, със срок 3 месеца от датата на публикуването му.

Справки и документи: ТУ-Габрово, ул.”Х. Димитър” 4, Ректорат, „Научно развитие”, стая 3209, тел.: 066/827-238
Обявата е публикувана в ДВ, бр. 56 от 11.07.2017 г.