ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО обявява конкурси за гл. асистенти

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО обявява конкурси за гл. асистенти по:

  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика” (Автоматизирани системи в управлението и проектирането) – един брой, със срок 3 месеца от датата на публикуването му;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Строителна механика и съпротивление на материалите” – един брой, със срок 2 месеца от датата на публикуването му;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Металорежещи машини и системи” (Програмиране и настройване на машини с ЦПУ) – един брой, за нуждите на Технически колеж-Ловеч, със срок 2 месеца от датата на публикуването му;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” (Бази от данни в индустриалните системи, Интернет базирани системи) – един брой, със срок 2 месеца от датата на публикуването му;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи” (Компютърна периферия) – един брой, със срок 2 месеца от датата на публикуването му;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство, специалност „Техника и технологии за опазване на околната среда” (Технологии и техника за пречистване на въздуха, Управление на опасни и радиоактивни отпадъци) – един брой, със срок 2 месеца от датата на публикуването му.

Справки и документи: ТУ-Габрово, ул.”Х. Димитър” 4, Ректорат, „Научно развитие”, стая 3209, тел.: 066/827-238
Обявата е публикувана в ДВ, бр. 56 от 11.07.2017 г.