Студентски новини

Записването на новоприетите студенти, явили се на предварителни изпити или състезания, организирани от ТУ-Габрово, за квота 50% от местата държавна поръчка се извършва със  заповед на Ректора  през периода 19 юни – 05 юли 2017 г., в интервала от 8:00÷17:00 часа (включително събота и неделя) в съответната факултетна канцелария:

 

Ф-т „Машиностроене и уредостроене” – стая  № 3103 (Ректорат), тел. 066/827 236

Ф-т „Електротехника и електроника” – стая  № 3102 (Ректорат), тел. 066/827 216

Ф-т „Стопански” – стая  № 3125 (Ректорат), тел. 066/827 515

 

Приетите студенти представят при записването си следните документи:

  1. Договор с Технически университет-Габрово;
  2. Комплект документи за записване на новоприети студенти (15 лв.). Купува се от книжарницата в сграда Библиотека;
  3. Документ за внесена семестриална такса за обучение. Таксата се внася в клона на Банка ДСК, намиращ се в сграда Ректорат на Технически университет-Габрово;
  4. Документ за внесена кандидатстудентска такса (25 лв.). Таксата се внася в клона на Банка ДСК, намиращ се в сграда Ректорат на Технически университет-Габрово ;
  5. Диплома оригинал;
  6. Копие на лична карта, заверено с подпис „Вярно с оригинала”;
  7. Нотариално заверен документ при промяна на имената;
  8. Четири снимки – с формат за паспорт;
  9. Медицинско удостоверение и удостоверение от районно психиатрично диспансерно заведение от постоянното местожителство на студента.

 

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

за учебната 2017-2018 г., ОКС „Бакалавър”

 

Специалност

Редовна форма на обучение

Задочна форма на обучение

Социални дейности

275 лева

200 лева

Икономически специалности

173 лева

173 лева

Инженерни специалности

275 лева

200 лева

 

Приетите студенти, които не са се записали в определените срокове, губят правата си!