Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача на Технически университет – Габрово

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

І. ОБЩИ ПРАВИЛА

Чл.1. Настоящите вътрешни правила уреждат поддържането на профил на купувача на Технически университет - Габрово (ТУ - Габрово).

Чл.2. С вътрешните правила са определя редът, по който се извършва публикуването на документи  в профила на купувача на ТУ - Габрово, удостоверяването на датата на публикуването на електронните документи в него при условията на Закона за електронното управление (ЗЕУ), кактои редът, по който се извършва изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки (ЗОП), в случаите, определени със Закона за обществените поръчки (ЗОП).

ІІ.  ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА КЗК

Чл.3. Профилът на купувача представлява обособена част от интернет страницата на ТУ - Габрово (www.tugab.bg), в която се публикуват документи във връзка с провеждани от ТУ - Габрово процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП.

Чл.4. Профилът на купувача се поддържа от сектор “Техническо обслужване”. 

Чл.5. ИТ специалистите от сектор “Техническо обслужване” актуализират публикуваните данни в предвидените от ЗОП срокове или ако такива не са уредени в закона – съгласно сроковете, уредени в настоящите вътрешни правила.

ІІІ. ДОКУМЕНТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА НА КЗК

Чл.6. Без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията, в профила на купувача на ТУ - Габрово се публикуват под формата на електронни документи съгласно ЗЕУ:

1. предварителните обявления;

2. решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки;

3. документациите за участие в процедурите;

4. решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие;

5. разясненията по документациите за участие;

6. поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;

7. протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях;

8. решенията по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурите;

9. информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;

10. договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях;

11. договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;

12. рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях;

13. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;

14. информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания;

15. информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;

16. информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;

17. публичните покани по чл. 101б от ЗОП заедно с приложенията към тях;

18. вътрешните правила по чл. 8б от ЗОП;

19. становищата на изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки (АОП) по запитвания на КЗК, в качеството й на възложител;

20. одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато КЗК, в качеството й на възложител, не приеме някоя от препоръките - и мотивите за това;

21. всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, осигуряващи публичността и прозрачността на провежданите от КЗК процедури по реда на ЗОП.

Чл.7.(1) В  документите по чл.6 от настоящите вътрешни правила, които се публикуват в профила на купувача, се заличава информация, за която участниците са приложили декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, както и информацията, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва правното основание за заличаването.

(2) Заличаването на информация се извършва от юриста по указание председателя на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите по всяка конкретна процедура. Юристът, който е член на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите по всяка конкретна процедура, предава в двудневен срок документите, подлежащи на публикуване в профила на купувача на ИТ специалист сектор “Техническо обслужване” /ИТ специалист/.

Чл.8. Ако друго не е определено в ЗОП, документите по чл.6 от настоящите вътрешни правила, които се публикуват в РОП, и документациите за участие в процедурите се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на тяхното издаване или изготвяне, а ако подлежат на изпращане в АОП – в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП.

Чл.9. Договорите, допълнителните споразумения и документите, свързани с изпълнението на договори за обществени поръчки, се публикуват в профила на купувача на ТУ – Габрово в 30-дневен срок, считано от:

1.      сключването на договорите или на допълнителните споразумения;

2.      извършването на плащането; за договори за периодично повтарящи се доставки на стоки, информацията за извършените плащания се публикува в обобщен вид до 20-то число на месеца, следващ месеца на извършените плащания;

3.      освобождаването на гаранция;

4.      получаването от ТУ - Габрово в качеството му на възложител на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него;

5.      създаването на съответния друг документ;

Чл.10. (1)Документите и информацията по чл. 6 от настоящите вътрешни правила, които се отнасят до конкретна процедура по ЗОП, се обособяват в самостоятелен раздел в профила на купувача, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер.

Чл.11.Извън случаите по чл. 10 документите и информацията по чл. 6 се поддържат в профила на купувача на ТУ - Габрово, както следва:

1.  документите по чл. 6, т. 1 от настоящите вътрешни правила – пет години датата на публикуването в профила на купувача;

2.      документите по чл. 6, т. 18 – постоянно, със съответната актуализация;

3.      документите и информацията по чл. 6, т. 19 и т. 21 – постоянно, със съответната актуализация.

Чл.12. (1) Към уникалния номер на всяка обществена поръчка в РОП се показва хипервръзка към профила на купувача, в който се съдържат документите и информацията за конкретната поръчка;

(2) ТУ - Габрово в качеството си на възложител изпраща на АОП информация за адреса на хипервръзката едновременно с решението за откриване на процедурата.

ІV. РЕД ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИКУВАНЕТО ИМ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Чл.13. Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача на ТУ – Габрово от ИТ специалист до края на първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП.

Чл.14. (1)Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществените поръчки, включително документацията за участие, се  публикуват от ИТ специалист в профила на купувача до края на първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП.

(2) В случаите по чл. 64 от ЗОП, при ползване на възможностите за съкращаване на сроковете, решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществените поръчки, включително документацията за участие, се публикува в профила на купувача, в деня на публикуване на обявлението и решението за откриване на процедура в РОП.

Чл.15.Решенията за промяна в случаите по чл.27а, ал.1 ЗОП и променената документация за участие се  публикуват от ИТ специалист в профила на купувача до края на първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП.

Чл.16. Разясненията по документацията за участие или разясненията по публична покана се публикуват в профила на купувача от ИТ специалист, най-късно в първия работен ден, следващ деня на уведомяване на лицето, поискало разясненията.

Чл.17.Поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление се  публикуват в профила на купувача ИТ специалист в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в агенцията.

Чл.18. (1)Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите, заедно с приложенията към тях се публикуват от в профила на купувача от ИТ специалист, като същите му се предоставят от юриста, член на комисията за провеждане на съответната процедурата, най-късно в първия работен ден, следващ деня на изготвянето им.

(2) Протоколите на комисиите за провеждане на процедурите за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.101г, ал. 4 ЗОП, заедно с приложенията към тях се публикуват в профила на купувача от ИТ специалист, като същите му се предоставят от юриста, до края на същия работен ден, когато е и изпращането им на участниците.

Чл.19. Решенията за завършване на процедурите по чл. 38 от ЗОП се  публикуват в профила на купувача от ИТ специалист, като същите му се предоставят от юриста, до края на същия работен ден, когато е и изпращането им на участниците.

Чл.20.Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка се  публикуват в профила на купувача от ИТ специалист, като същите му се предоставят от юриста, в 30-дневен срок от освобождаването/задържането на гаранцията.

Чл.21.Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях, договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях, рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях, както и  допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки се  публикуват в профила на купувача от ИТ специалист, като същите му се предоставят от юриста, в 30-дневен срок от сключването им, съответно получаването от възложителя.

Чл.22. Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания, се публикуват в профила на купувача от ИТ специалист, като същите му се предоставят от юриста, в 30-дневен срок от извършването на плащането; за договори за периодично повтарящи се доставки на стоки, информацията за извършените плащания се публикува в обобщен вид до 20-о число на месеца, следващ месеца на извършените плащания.

Чл.23.Информация за изпълнението или прекратяването на съответния договор или етап от него се публикува в профила на купувача от ИТ специалист, като същата му се предоставя от юриста в 30-дневен срок от създаването на съответния документ.

Чл.24. Информация за датите и основанието за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на всеки договор се  публикува в профила на купувача от ИТ специалист, като същата му се предоставя от юриста, в 30-дневен срок от освобождаването на гаранцията или създаването на съответния документ.

Чл.25. Публичните покани по чл. 101б от ЗОП заедно с приложенията към тях се публикуват в профила на купувача от ИТ специалист до края на работения ден, в който те са изпратени до АОП.

Чл.26. Вътрешните правила на ТУ - Габрово по прилагането на ЗОП се публикуват в профила на купувача от ИТ специалист, в 30-дневен срок от утвърждаването или изменението им.

Чл.27. Становищата на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителя, както и  одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите за това, се публикуват в профила на купувача от ИТ специалист, в пет дневен срок от получаването им.

Чл.28. Всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски и електронен адрес и други документи и информация, касаещи публичността и прозрачността на провежданите от ТУ – Габрово процедури се публикуват в профила на купувача от ИТ специалист, веднага щом е налице необходимост от публикуването на такава информация.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.Тези Вътрешни правила са утвърдени от АС на ТУ – Габрово с Протокол № 1 от 29.09.2015 г., на основание чл. 22г от ЗОП

§2.Контролът по изпълнението на настоящите Вътрешни правила се осъществява от Главния секретар на ТУ - Габрово.