erazmus logo

Този сайт е реализиран с финансовата подкрепа от Европейската Комисия по секторна програма „Еразъм”-”Учене през целия живот”. Публикуваните материали отразяват единствено възгледите на авторите. Европейската Комисия и Центърът за човешки ресурси не носят отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.

Мобилност на преподавателски и непреподавателски състав с цел обучение

Право на участие в мобилност с цел обучение имат всички преподаватели и служители на Технически университет – Габрово. Те могат да участват в програмата с цел обучение само един път в рамките на една академична година. Тази дейност подкрепя професионалното развитие на членовете на преподавателския и административния персонал под формата на обучение в чужбина, тренировъчни мероприятия в чужбина (с изключение на конференции); обмяна на опит на работното място, наблюдение в партньорско висше училище или друга подходяща организация в чужбина (всяка публична или частна организация в държава по програмата, чиято дейност е свързана с пазара на труда или областите на образованието, обучението и младежта). Ще бъде поставян акцент върху периоди на обучение на преподаватели от ТУ - Габрово, които им дават възможност да развият педагогически умения и умения за разработване на учебни програми. Преди осъществяването на мобилността е необходимо ТУ-Габрово да е подписал междуинституционално споразумение с приемащия университет или организацията партньор. За своята дейност преподавателите/служителите получават финансова подкрепа за път и издръжка за периода на мобилността. Финансовите правила за мобилност на преподавателски и непреподавателски състав с цел обучение са същите като правилата за предоставяне на безвъзмездни средства за преподавателска мобилност.

Реализирането мобилност с цел обучение включва следните етапи:
• Преподавателят/служителят подава заявление за участие в Еразъм мобилност в УЦМНПП;
• Доклад до Зам. Ректора по МС и ВО, заедно с приложено споразумение за обучение (Mobility Agreement Staff Mobility For Training) и покана от приемащата институция не по-късно от 10 дни преди подписването на финансов договор.
• Подготвя се договор по „Еразъм+” , който се подписва от преподавателя и Ректора на ТУ-Габрово;
• Преподавателят попълва и подписва Декларация за съгласие за предоставяне на личните данни;
• Заповед на ректора на ТУ-Габрово за командироване на преподавателя.

Отчитане на мобилност на преподавателски и непреподавателски състав с цел обучение

След завръщането си преподавателят предоставя в Еразъм офиса на ТУ-Габрово следните документи:

Документ за академичен престой, удостоверяващ продължителността на престоя;
Писмен отчет на преподавателя на български език;
Писмен отчет на преподавателя на езика, на който е проведена мобилността;
• Онлайн отчет на EU-Survey;
• Разходооправдателни документи за транспорт: (протокол/фактура за закупени самолетни билети и самите билети/бордни карти, документ за закупени билети за влак и самите билети, документ за закупени билети за автобус и самите билети, документ/и за извършено зареждане на автомобил с гориво (фактура) , съответстващо на изминатите километри, съгласно разходната норма на автомобила, ксерокопие на големия талон на автомобила, извадка на маршрута за изминатите километри, извадка с разходните норми на автомобила (извънградско каране) - в случаите, когато пътуването е извършено с лично превозно средство). Всички разходооправдателни документи описани в настоящата точка трябва да бъдат издадени на името на Технически университет – Габрово.
Финансов отчет за извършени транспортни разходи.