erazmus logo

Този сайт е реализиран с финансовата подкрепа от Европейската Комисия по секторна програма „Еразъм”-”Учене през целия живот”. Публикуваните материали отразяват единствено възгледите на авторите. Европейската Комисия и Центърът за човешки ресурси не носят отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.

Мобилност на преподавателски и непреподавателски състав с цел обучение

Право на участие в мобилност с цел обучение имат всички преподаватели и служители на Технически университет-Габрово. Те могат да участват в програмата с цел обучение само един път в рамките на една академична година. Тази дейност подкрепя професионалното развитие на членовете на преподавателския и административния персонал под формата на обучение в чужбина, обмяна на опит на работното място, наблюдение в партньорско висше училище или друга подходяща организация в чужбина. Преди осъществяването на мобилността е необходимо ТУ-Габрово да е подписал междуинституционално споразумение с приемащия университет или организацията партньор. За своята дейност преподавателите/служителите получават финансова подкрепа за път и издръжка за периода на обучение. Финансовите правила за мобилност на преподавателски и непреподавателски състав с цел обучение са същите като правилата за предоставяне на безвъзмездни средства за преподавателска мобилност.

Реализирането мобилност с цел обучение включва следните етапи:

  • Преподавателят/служителят подава заявление  за участие в  „Еразъм мобилност” в УЦМНПП;
  • Доклад до Зам. Ректора по МС и ВО, заедно с приложено споразумение за обучение (Mobility AgreementStaffMobilityFor Training)
  • Подготвя се договор по „Еразъм+”, който се подписва от преподавателя и Ректора на ТУ-Габрово;
  • Заповед на Ректора на ТУ-Габрово за командироване на преподавателя;
  • След подписване на договора и заповедта се изготвя финансово споразумение.

Отчитане на мобилност на преподавателски и непреподавателски състав с цел обучение

След завръщането си преподавателят предоставя в Еразъм офиса  на ТУ-Габрово следните документи: