Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 52 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Проект: BG05M2OP001-1.002-0023

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Кандидатстудентски прием

 Прием на студенти ОКС "Бакалавър" за учебната 2018-2019 г.

 

За учебната 2018-2019 г. можете да кандидатствате в следните специалности:

Факултет “Електротехника и електроника”

Направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника

Факултет “Машиностроене и уредостроене”

Направление 5.1 Машинно инженерство

Направление 5.6 Материали и материалознание

Направление 5.13 Общо инженерство

Факултет “Стопански”

Направление 3.4 Социални дейности

Направление 3.7 Администрация и управление

Направление 5.13 Общо инженерство

 

 Прием на студенти ОКС "Магистър" за учебната 2018-2019 г.

Прием на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър” в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение

 

Чл. 18. (1) Кандидатстудентските документи за ОКС „магистър” се приемат съ­гласно календарен график.

(2) Кандидат-студентите подават следните доку­мен­ти:

1. заявление до Ректора по образец;

2. копие на диплома за завършено висше образование или академична справка;

3. документ за платена такса за кандидатстване.

Чл.19.Приемането на студенти за обучение в ОКС „магистър”, редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, се извършва по държавна по­ръч­ка или срещу заплащане,съгласно чл. 4, ал. 1.

Чл.20.(1) Студентите, които се обучават по държавна поръчка, преди записването си в съответния семестър внасят дър­жавна такса, утвърдена с ПМС.

(2) Студентите, които се обучават срещу заплащане, преди записването си в съответния семе­стър вна­сят семестриална такса, утвърдена от АС в съответ­ствие със ЗВО. В този случай на обучение студентите сключват договор с уни­вер­си­тета.

(3Правото по ал. 2 получават лица, които имат успех не по-малък от „до­бър” от дипломата за завършена степен на висшето образование (чл.21,ал.3 от ЗВО). Това е успехът, който се формиракато средноаритметич­на­та оцен­ка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и от сред­ния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на диплом­на­та ра­бота.

Чл.21.(1) Кандидатите за обучение от ОКС ”бакалавър” в ОКС ”магистър” за ед­на и съща или преименувана специалност по държавна поръчка и платено обучение се състеза­ват помежду си в отделни групи.

(2) Приемът по държавна поръчка е сконкурсен изпит, а за платено обу­че­ние - с конкурс по документи.

Чл. 22. (1) Конкурсният изпит е под формата на тест и включва материала по предметите от учебния план за ОКС „бакалавър“.

(2) Конкурсните работи се оценяват от комисии, назначени със за­по­вед на Ректора.

(3) Проверката на писмените работи се извършва от двама неза­ви­си­ми един от друг преподаватели по единни критерии.

Чл.23.(1)За кандидати, завършили ОКС „бакалавър“ същата или преименувана специалност, класирането за държавна поръчка се извършва по низходящ ред на със­тезателния бал, образуванкато сума от:

- оценка от изпита;

- среден успех от курса на следване (по предметите, включени в учеб­ния план);

- среден успех от дипломната работа или държавния изпит.

             Максималният бал е 18.

(2) За кандидати, завършили ОКС „бакалавър“ същата или преименувана специалност, класирането за платено обучение се извършва по низходящред на състезателния бал, об­ра­зуван като сума от:

- среден успех от курса на следване;

- среден успех от дипломната работа или държавния изпит;

- средно-аритметичната оценка от оценките на три предмета, изу­ча­ва­ни в курса на обучение, едни и същи за всяка специалност, определени с решение на катедрения съвет на обучаващата катедра, или   оценката от приемен изпит (ако е проведен та­къв по желание на студента).

                 Максималният бал е 18.

Чл.24.(1) Завършили ОКС „бакалавър” или „магистър” по други спе­ци­ал­но­сти се приемат чрез конкурс по документи в подготвително обучение.

(2) Класирането за подготвителното обучение е по низходящ ред на състезателния бал, об­ра­зуван като сума от:

             - среден успех от курса на следване;

             - среден успех от дипломната работа или държавния изпит;

                 Максималният бал е 12.

Чл.25.(1) Студентите, завършили ОКС „професионален бакалавър”, про­дъл­жават в ОКС „магистър” само по специалности от същото професионално на­правление след завършване на подготвително обучение.

(2) Записването за подготвителното обучение се извършва чрез кон­курс по документи. Класирането е по низходящ ред на състезателния бал, образуван като сума от:

             - среден успех от курса на следване;

             - среден успех от дипломната работа или държавния изпит;

                  Максималният бал е 12.

Чл.26.Записването на новоприетите студенти се извършва със запо­вед на Рек­то­ра.

Чл. 27. Приетите студенти представят при записването си следните до­ку­мен­ти:

  1. комплект документи за записване на новоприети студенти (по об­ра­зец). Ку­пу­ва се от книжарницата в сграда Библиотека;
  2. диплома за висше образование (оригинал);
  3. диплома за средно образование (копие);
  4. документ за внесена семестриална такса за обучение;
  5. снимки – 3 бр. с формат за паспорт.

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

за приемане на студенти в Технически университетГаброво

за образователно-квалификационна степен “магистър”

за учебната 2018-2019 г.

  Видове дейности Срокове
първа сесия * 1

Приемане на кандидатстудентски документи (в съотв. фак. канцелария)

до 09.07.2018 г.  (12:00 часа)

 

2

Провеждане на конкурсните изпити:

- за спец. от факултет ЕЕ

- за спец. от факултет МУ

- за спец. от факултет „Стопански”

 

10.07.2018 г.

10.07.2018 г.

10.07.2018 г.

3

Записване на приетите за обучение студенти:

-          по държавна поръчка

-          в платена форма на обучение

 

10 и 11.07.2018 г.

12 и 13.07.2018 г.

втора сесия 1

Приемане на кандидатстудентски документи (в съотв. фак. канцелария)

до 01.10.2018 г. (12:00 часа)

 

2

Провеждане на конкурсните изпити:

- за спец. от факултет ЕЕ

- за спец. от факултет МУ

- за спец. от факултет „Стопански”

 

02.10.2018 г.

02.10.2018 г.

02.10.2018 г.

3

Записване на приетите за обучение студенти:

-          по държавна поръчка

-          в платена форма на обучение

 

02 и 03.10.2018 г.

04 и 05.10.2018 г.

* - за попълване на 50 % от местата за прием в професионални направления: 3.4. Социални дейности, 3.7 Администрация и управление, 5.1 Машинно инженерство, 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 5.6 Материали и материалознание и 5.13 Общо инженерство, в рамките на капацитета на професионалното направление.

Последно на сайта

Предстоящи събития

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

banner noir logo friends nis baner2 buton izvestia buton izvestia site logo3 logo site s LogoProekt PPP4Broadband LogoStudPraktiki

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2