Кандидатстудентски прием

 Прием на студенти ОКС "Бакалавър" за учебната 2018-2019 г.

 

За учебната 2018-2019 г. можете да кандидатствате в следните специалности:

Факултет “Електротехника и електроника”

Направление “Електротехника, електроника и автоматика”

Направление “Комуникационна и компютърна техника”

Факултет “Машиностроене и уредостроене”

Направление “ Машинно инженерство”

Направление “ Материали и материалознание”

Направление “ Общо инженерство”

Факултет “Стопански”

Направление “ Социални дейности”

Направление “ Администрация и управление”

Направление “ Общо инженерство”

 

 Прием на студенти ОКС "Магистър" за учебната 2018-2019 г.

Прием на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър” в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение

Прием на документи за кандидатстване: до __.10.2018г.(12:00 часа) в съответната факултетна канцелария.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление-образец / получава се от факултетна канцелария/;
  2. Копие на диплома за завършено висше образование или академична справка;
  3. Документ за платена такса за кандидатстване – 25 лв./ БАНКА ДСК, сграда Ректорат/.

Кандидатстудентският изпит за прием на студенти в ОКС „магистър” ще се проведе на:

    за специалности от факултет МУ и ЕЕ - __.10.2018 г. от 8:00 часа;

    за специалности от факултет „Стопански” – __.10.2018 г. от 9:00 часа.

Записване на приетите за обучение студенти по държавна поръчка: __.10.2018 г.

Записване на приетите за обучение студенти в платена форма: __.10.2018 г.

Учебните занятия започват от __.10.2018 г. по график, изготвен в катедрите.