Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 55 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Състезателни изпити и балообразуване

С П И С Ъ К
на специалностите и формите на обучение,

на състезателните изпити и на оценките,

които участват в образуването на бала

 

 

Специал-ност Форма на обучение Състезателни изпити Балообразуване
      по избор  
1. АРКУС Р/З математика/ОТП/ БЕЛ/география

Сбор от:

- оценката по математика (от дипломата)

- оценката по физика (от дипломата)

- удвоената оценка от изпита или от Държавен зрелостен изпит (математика, физика и астрономия, български език и литература, география и икономика), или оценките от държавните изпити за придобита степен на професионална ква-лификация или защита на дипломна работа.

2. ЕЕ Р/З математика/ОТП/ БЕЛ/география
3. ПАЕ Р/З математика/ОТП/ БЕЛ/география
4. КСТ Р/З математика/ОТП/ БЕЛ/география
5. СКИ Р математика/ОТП/ БЕЛ/география
6. КТТ Р/З математика/ОТП/ БЕЛ/география
7. ДТТТ З математика/ОТП/ БЕЛ/география
8. КД Р математика/ОТП/ БЕЛ/география
9. КТМ Р/З математика/ОТП/ БЕЛ/география
10. М Р/З математика/ОТП/ БЕЛ/география
11. ИТГС Р/З математика/ОТП/ БЕЛ/география
12. ТММ Р/З математика/ОТП/ БЕЛ/география
13. ИМ Р/З математика/ОТП/ БЕЛ/география Максимален бал 24.00
14. ТБ Р математика/ОТП/ БЕЛ/география  
      по избор  
15. СУ Р/З* математика/ БЕЛ/география

Сбор от:

- оценката по бълг. език и литература (от дипломата)

- оценката по математика (от дипломата)

- удвоената оценка от изпита или от Държавен зрелостен изпит (български език и литература, ма­тематика, география и икономи­ка, история и цивилизация, фи­лософски цикъл), или оцен­ки­те от държавните изпити за при­до­бита степен на професионална ква­лификация или защита на ди­плом­на работа.

Максимален бал 24.00

16. СД Р/З* математика/ БЕЛ/география
       

БЕЛ – български език и литература

ОТП – общотехническа подготовка

Р – редовна форма на обучение

З – задочна форма на обучение

З* - задочна платена форма на обучение

 

 

Последно на сайта

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2