Записване на новоприети студенти за квота 50% от местата държавна поръчка

 

Записването на новоприетите студенти, явили се на предварителни изпити или състезания, организирани от ТУ-Габрово, за квота 50% от местата държавна поръчка, се извършва със заповед на Ректора през периода 17 юни – 03 юли 2019 г., в интервала от 8:00÷17:00 часа (вклю-чително събота и неделя) в съответната факултетна канцелария:

Факултет „Машиностроене и уредостроене” – стая № 3103 (Ректорат), тел. 066/827 236
Факултет „Електротехника и електроника” – стая № 3102 (Ректорат), тел. 066/827 216
Факултет „Стопански” – стая № 3125 (Ректорат), тел. 066/827 515

Приетите студенти представят при записването си следните документи:
1. Договор с Технически университет - Габрово.
2. Комплект документи за записване на новоприети студенти (15 лв.) (купува се от книжарницата в сграда Библиотека).
3. Документ за внесена семестриална такса за обучение (таксата се внася в клона на Банка ДСК, намиращ се в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово).
4. Документ за внесена кандидатстудентска такса (30 лв.за обучение по държавна поръчка или 50 лв. за платена форма на обучение). Таксата се внася в клона на Банка ДСК, намиращ се в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.
5. Диплома оригинал.
6. Копие на лична карта, заверено с подпис „Вярно с оригинала”.
7. Нотариално заверен документ при промяна на имената.
8. Четири снимки – с формат за паспорт.
9. Медицинско удостоверение.

Приетите студенти, които не са се записали в определения срок, губят правата си!