Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 52 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Проект: BG05M2OP001-1.002-0023

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Записване на новоприети студенти

 

 

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ В ОКС „БАКАЛАВЪР” И „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

 

Чл.16.Записването на новоприетите студенти се извършва със запо­вед на Рек­то­ра, съгласно утвърдения календарен график:

  • за ОКС „бакалавър” - в съответна­та факултетна кан­це­ла­рия:

- факултет “Електротехника и електроника” – стая   № 3102 (Ректорат), тел. 066/ 827 216

- факултет “Машиностроене и уредостроене” – стая   № 3103 (Ректорат), тел. 066/ 827 236

- факултет “Cтопански” – стая № 3125 (Ректорат), тел. 066/ 827 515

  • за ОКС „професионален бакалавър” – в ТК-Ловеч

Чл.17.(1) Приетите студенти, които не са се записали в опре­де­ле­ните сро­­ко­ве, губят правата си.

(2) Приетите студенти представят при записването си следните до­ку­мен­ти:

1. комплект документи за записване на новоприети студенти (по об­ра­зец). Ку­пу­ва се от книжарницата в сграда Библиотека. Комплектът включва:

- папка – опис на документите;

- именник;

- студентска книжка;

- лична карта;

- декларация за здравно осигуряване на учащите се във висшите училища;

- декларация за предоставяне на съгласие за съхраняване и обработване на лични данни;

- декларация за невъзстановяване на семестриална такса при отказване и напускане на ТУ-Габрово;

- декларация за съгласие за записване в друга специалност от професионалното направление или от друго професионално направление от факултета при малка численост на студентската група на избраната специалност;

- декларация за познаване на Правилника за приемане на студенти в ТУ-Габрово;

- декларация за непритежаване на диплома за висше образование от обучение по държавна поръчка.

2. документ за внесена семестриална такса за обучение;

3. оригинал на диплома за средно образование;

4. копие на лична карта;

5. нотариално заверен документ при промяна на имената;

6.четири снимки – с формат за паспорт;

7. медицинско удостоверение и удостоверение от районното пси­хи­ат­рично диспансерно заведение от постоянното местожителство на студента;

(3) Възстановяващите студентски права представят документ за вне­се­на семестриална такса за обучение.

(4) При обучение по държавна поръчка на братя и сестри до 26 годишна възраст от едно семейство, пълният размер на семестриалната такса се заплаща само от единия от тях, а останалите заплащат по 50 % от семестриалната такса.

Последно на сайта

Предстоящи събития

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2