Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 55 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Записване на новоприети студенти за квота 50% от местата държавна поръчка

 

Записването на новоприетите студенти, явили се на предварителни изпити или състезания, организирани от ТУ-Габрово, за квота 50% от местата държавна поръчка, се извършва със заповед на Ректора през периода 17 юни – 03 юли 2019 г., в интервала от 8:00÷17:00 часа (вклю-чително събота и неделя) в съответната факултетна канцелария:

Факултет „Машиностроене и уредостроене” – стая № 3103 (Ректорат), тел. 066/827 236
Факултет „Електротехника и електроника” – стая № 3102 (Ректорат), тел. 066/827 216
Факултет „Стопански” – стая № 3125 (Ректорат), тел. 066/827 515

Приетите студенти представят при записването си следните документи:
1. Договор с Технически университет - Габрово.
2. Комплект документи за записване на новоприети студенти (15 лв.) (купува се от книжарницата в сграда Библиотека).
3. Документ за внесена семестриална такса за обучение (таксата се внася в клона на Банка ДСК, намиращ се в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово).
4. Документ за внесена кандидатстудентска такса (30 лв.за обучение по държавна поръчка или 50 лв. за платена форма на обучение). Таксата се внася в клона на Банка ДСК, намиращ се в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.
5. Диплома оригинал.
6. Копие на лична карта, заверено с подпис „Вярно с оригинала”.
7. Нотариално заверен документ при промяна на имената.
8. Четири снимки – с формат за паспорт.
9. Медицинско удостоверение.

Приетите студенти, които не са се записали в определения срок, губят правата си!

 

 

Последно на сайта

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2