Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 55 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Специалност "Стопанско управление" (СУ)

Специалност „Стопанско управление” предлага обучение, което съответства напълно на концепцията за академично образование с интердисциплинарен характер. То обвързва всички функционални направления на дейност на бизнес организациите – маркетинг, персонал, финанси и производство, които се допълват с компетенции за комуникация и приложение на компютърните системи и технологии в управлението.

Продължителността на обучението е четири години в редовна или задочна форма. Завършилите придобиват професионална квалификация „Бакалавър по стопанско управление. Студентите получават:

  • Базови икономически и управленски знания - икономикс, икономика на предприятието, информатика, основи на управлението, търговско право, маркетинг, счетоводство, финанси и др.;
  • Специализиранsu 1и знания за управление на организацията – управление на човешките ресурси, планиране и прогнозиране, стратегическо управление, производствен мениджмънт, управление на иновации и инвестиции, управление на проекти, управление на качеството, логистика и др.;
  • Технологични знания, знания за количествените методи за анализ и управление –производствени системи и технологии, комуникационна техника и технологии, компютърни системи и технологии, информационни системи в управлението, приложна математика, статистика, количествени методи в управлението и др.;
  • Знания по избираеми и факултативни дисциплини – екология и опазване на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд, електронен бизнес и др.

Обучението на студентите осигурява теоретична подготовка, практически умения и компетенции за управление наsu 2 процесите по внедряване на продукти и технологии в производството, изграждане на стратегии и бизнес модели за развитие. Те гарантират на младите специалисти способност за адекватно поведение и динамични реакции в сложна обществена и бизнес среда. Възможностите за обучение в чуждестранни партньорски университети, предоставени и финансирани по Европейска програма Еразъм+, разширяват и обогатяват специалната и езикова подготовка на студентите, което е допълнителна предпоставка за конкурентоспособност и успешна професионална реализация.

Завършилите специалността „Стопанско управление” притежават теоретичната и практическа su 3подготовка, които им позволява да заемат позиции като:

  •   ръководители на различни равнища в структурата на управление на бизнес организации;

  •   функционални, линейни и щабни специалисти във функционални области на дейност;

  •   ръководители, координатори и консултанти на проекти;

  •   ръководители и организатори на собствен бизнес;

  •   специалисти по диагностика и иновационни управленски решения;

  •   специалисти и администратори в европейски структури.

Заедно с това те имат възможност да надградят знанията и уменията си в магистърските специалности, които катедра Мениджмънт предлага в професионално направление Администрация и управление - „Управление на човешките ресурси”, „Управление на бизнеса” и „Управление на проекти” (дистанционна форма на обучение).

Последно на сайта

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2