Специалност "Стопанско управление" (СУ)

Специалност „Стопанско управление” предлага обучение, което съответства напълно на концепцията за академично образование с интердисциплинарен характер. То обвързва всички функционални направления на дейност на бизнес организациите – маркетинг, персонал, финанси и производство, които се допълват с компетенции за комуникация и приложение на компютърните системи и технологии в управлението.

Продължителността на обучението е четири години в редовна или задочна форма. Завършилите придобиват професионална квалификация „Бакалавър по стопанско управление. Студентите получават:

  • Базови икономически и управленски знания - икономикс, икономика на предприятието, информатика, основи на управлението, търговско право, маркетинг, счетоводство, финанси и др.;
  • Специализиранsu 1и знания за управление на организацията – управление на човешките ресурси, планиране и прогнозиране, стратегическо управление, производствен мениджмънт, управление на иновации и инвестиции, управление на проекти, управление на качеството, логистика и др.;
  • Технологични знания, знания за количествените методи за анализ и управление –производствени системи и технологии, комуникационна техника и технологии, компютърни системи и технологии, информационни системи в управлението, приложна математика, статистика, количествени методи в управлението и др.;
  • Знания по избираеми и факултативни дисциплини – екология и опазване на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд, електронен бизнес и др.

Обучението на студентите осигурява теоретична подготовка, практически умения и компетенции за управление наsu 2 процесите по внедряване на продукти и технологии в производството, изграждане на стратегии и бизнес модели за развитие. Те гарантират на младите специалисти способност за адекватно поведение и динамични реакции в сложна обществена и бизнес среда. Възможностите за обучение в чуждестранни партньорски университети, предоставени и финансирани по Европейска програма Еразъм+, разширяват и обогатяват специалната и езикова подготовка на студентите, което е допълнителна предпоставка за конкурентоспособност и успешна професионална реализация.

Завършилите специалността „Стопанско управление” притежават теоретичната и практическа su 3подготовка, които им позволява да заемат позиции като:

  •   ръководители на различни равнища в структурата на управление на бизнес организации;

  •   функционални, линейни и щабни специалисти във функционални области на дейност;

  •   ръководители, координатори и консултанти на проекти;

  •   ръководители и организатори на собствен бизнес;

  •   специалисти по диагностика и иновационни управленски решения;

  •   специалисти и администратори в европейски структури.

Заедно с това те имат възможност да надградят знанията и уменията си в магистърските специалности, които катедра Мениджмънт предлага в професионално направление Администрация и управление - „Управление на човешките ресурси”, „Управление на бизнеса” и „Управление на проекти” (дистанционна форма на обучение).