Специалност "Индустриален мениджмънт" (ИМ)

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалността има две магистърски направления: "Мениджмънт на индустриалното предприятие" и "Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията".

Обучаваща катедра: Мениджмънт

Специалността „Индустриален мениджмънт”, ОКС „магистър” осигурява надграждане на управленски знания и умения  и предлага избор на направлението за обучение в специализирани магистърски програми „Мениджмънт на индустриалното предприятие”, „Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията”.

Подготовката на специалистите се постига чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, които от своя страна са общообразователни, технически, икономически и правни. Особено внимание е отделено на езиковата и компютърна подготовка.

Катедра “Мениджмънт” осигурява ползване на специализирани лаборатории с модерно техническо оборудване и софтуер, а практическото обучение се провежда на договорна основа в различни съвременни предприятия.

“Индустриален мениджмънт” е специалност за тези, които имат желание за себедоказване и приемат неизбежната конкуренция на XXI век.