Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 55 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Специалност "Компютърни системи и технологии" (КСТ)

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Специалност „Компютърни системи и технологии" (КСТ) е хит за работодатели и кандидат-студенти у нас. Специализиращата катедра “КСТ” е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация с най-високата възможна марка за качество, валидна до 2021 година. С доказаната си експертиза тя подновява правото си да обучава и в трите образователно-квалификационни степени – “бакалавър”, “магистър” и “доктор”.

Обучението по специалността се провежда в ТУ-Габрово от 1984 г. За четвърт век са се дипломирали повече от 1500 компютърни инженери. Днес студентите влизат в просторни зали и лаборатории, оборудвани с най-модерна компютърна техника и с осигурен бърз достъп до Интернет. Нивото на подготовка се поддържа с активна работа на преподавателите по международни проекти и преки контакти с университети от Англия, Германия, Румъния, Полша, Сърбия, Украйна и др. Студенти от специалност “КСТ” реализират интензивна мобилност към европейски университети като бакалаври и магистри, където провеждат успешно преддипломно и дипломно проектиране с изследователска тематика. Всяка година участват в научни сесии със свои доклади, неизменно отличавани за докладваните резултати.

Няма отбор на ТУ-Габрово, участвал в национална студентска олимпиада или състезание по програмиране, математика или физика, в която студентите от специалност "КСТ" да не формират над три четвърти от екипа. Няма проява, в която университетския ни отбор да не е бил призьор в колективно или индивидуално участие между десетки други в страната.

Завършилите специалност „КСТ" са предпочитани кадри във фирми за разработване, използване и поддържане на информационни технологии и компютърна техника, на системи за автоматизирано проектиране или на такива за управление на технологични процеси и машини. Те работят в сферата на обучение и сертифициране по компютърни технологии, компютърни системи и компютърни мрежи. Инженерите по "КСТ" се приемат много добре във финансовите и банковите институции, в услугите и в държавната администрация за внедряване и поддържане на програмни продукти и апаратни средства, като се реализират пълноценно и във всички други активности по използване на компютърна техника и технологии.

Последно на сайта

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2