Специалност "Електроника" (Е)

Водеща катедра: "Електроника"

Акредитация на специалността:   от Национална Агенция за оценяване и акредитация - много добра оценка

Образователно-квалификационна степен:

  • БАКАЛАВЪР – Образователно - квалификационната степен “бакалавър” се предлага в редовна и задочна форма на обучение. Нейната продължителност и за двете форми на обучение е 4 години. По време на обучението се изучават фундамен-тални и инженерни дисциплини - Полупроводникови елементи и интеграл-ни схеми, Аналогова схемотехника, Цифрова схемотехника, Програмируеми логически контролери, Компютърни системи и приложения, Микроелектрони-ка и др., и се получава подготовка по западен езиk.
Ще можете!
Да използвате съвременни компютри и програмни продукти за анализ, проектиране и симулация на електронни схеми. Да използвате съвременни микропроцесорни системи за електронизация и автоматизация в производството. Също така ще бъдете подготвени как да успеете и в частия бизнес!
Реализация:
Катедра “Електроника” поддържа добри взаимоотношения с фирми, работещи в областта на проектирането, производството и поддръжката на електронни изделия. В тези фирми студентите могат да провеждат стажантски програми и след успешното си дипломиране да се реализират в тях.
Международно сътрудничество
Студентите имат възможност да се обучават в европейски висши училища в 13 страни от Европейския съюз или да провеждат студентска практика в европейски фирми. На студентите е осигурена стипендия чрез европейска програма ЕРАЗЪМ.