Специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника" (АИУТ)

Специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника

Образователно-квалификационна степен - БАКАЛАВЪР:

Водеща катедра: "Автоматика, информационна и управляваща техника"

В специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника” обучението се извършва в редовна и задочна форми с продължителност 4 години. Завършилите получават професионална квалификация „Инженер по автоматика”.

Анотация на специалността:
Животът в едно модерно общество е немислим без автоматизация. Това се отнася не само до индустриалното производство, а също така до всички области от нашия живот. Специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника” (АИУТ) е съвременна специалност, която дава задълбочени знания и умения в областта на компютърните технологии и тяхното приложение в системите за автоматизация и роботиката. В основата й са заложени съвременните постижения на информационните, компютърни и комуникационни технологии за автоматизация в различни сфери на човешката дейност.

 

students1 bak По време на обучението в образователно-квалификационна степен „бакалавър” основно внимание се отделя на обектноориентираното про-грамиране, микропроцесорната техника и микроконтролерите, програмируемите логически контролери,  компютърно-базираните системи за управление, базите от данни в системите за управление, автоматизацията на технологични процеси, интернет базираните системи за управление на индустриални обекти, техническите средства за автоматизация, интелигентните сензори и системи, индустриалните комуникации и компютърни мрежи, проектирането на системи за управление, системите за управление в реално време и др.

 

robot1 bakЗа обучението на студентите по специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника” отговаря катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника”. Катедрата притежава всичко необходимо за водене на качествен учебен процес: колектив от млади, висококвалифицирани преподаватели и учебни лаборатории със съвременно оборудване.

compiutri1 bakНа територията на катедрата се намират фирмени лаборатории, оборудвани с най-модерна техника в областта на автоматизацията с помощта на водещи световни фирми: лаборатория по „Средства за автоматизация” (оборудвана с техника на фирмата SIEMENS),  лаборатория по „Програмируеми контролери” (оборудвана с техника на фирмата UNITRONICS), лаборатория по „Индустриална автоматизация” (оборудвана с техника на фирмата BECKHOFF), лаборатория по „Управляваща техника” (оборудвана с техника на фирмата АМК), лаборатория по „Индустриални роботи” (оборудвана с индустриален робот от висок клас на фирмата FANUC) и др.

controleri1 bakКатедрата поддържа контакти с редица фирми, както и с катедри от други европейски университети. Преподавателите от катедрата работят по различни проекти от програмите Леонардо да Винчи и CEEPUS, по които се осъществя ежегоден обмен на студенти и преподаватели между партниращите университети.

Възможностите за реализация на завършилите специалност „АИУТ” са във всички отрасли на икономиката. Част от тях са:

1.    Да продължат обучението си в следващата образователно-квалификационна степен - „магистър" и да участват в различни форми на продължаващо обучение.
2.    Да работят в проектантски и инженерингови фирми по изграждането на системи за управление.
3.    Да работят в предприятия и фирми с предмет на дейност разработване, производство и експлоатация на средствата за автоматизация.
4.    Да работят в предприятия и фирми с предмет на дейност в областта на сградната автоматизация.
5.    Да работят като сервизни специалисти по поддържане на системи за автоматизация, контролно-измервателна апаратура и компютърна техника в производствената и непроизводствената сфери.
6.    Да работят в управленски и изпълнителски звена в индустриалната и непроизводствена сфери.
7.    Да разработват приложения за мобилни устройства и за отдалечено управление на устройства и системи през Интернет.
8.    Да работят като специалисти в отделите Контролно-измервателни прибори и автоматика (КИП и А) на предприятията.

students2 bakОсновно предимство на завършилите специалност “АИУТ” е много добрата им компютърна подготовка. Благодарение на това те могат да се реализират успешно в сродни области на информационните и компютърни технологии от целия спектър на IT сектора.

Затова, ако имате нужда от качествено обучение с най-съвременна техника, добра професионална подготовка и специалност с широк профил, завършването на която ще ви предостави много варианти за добра реализация в живота, както в софтуерната, така и в хардуерната сфери, заповядайте при нас!