Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 55 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Специалност "Технология на материалите и материалознание" (ТММ)

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Бъдещето е на новите материали и технологии!

Обучението по специалност “ТММ” се осъществява в 10 специализирани лаборатории и 2 производствени халета.

Специализиращата катедра поддържа традиционни връзки с техническите университети в Хамбург – Германия, Киев, Харков, Днепропетровск – Украйна, Минск – Беларус, Краков – Полша, Москва и Екатерининбург – Русия и др.

Завършилите специалност “ТММ” са подготвени за:

  • извършване на изследователска и научноизследователска дейност по разработване и внедряване на нови и класически материали;
  • осъществяване на маркетингова и мениджърска дейност в областта на конструирането и технологията на материалите;
  • проектиране, конструиране и разработване на машини и съоръжения за получаване и преработка на метални и неметални материали;
  • организация и управление на технологични процеси и прилагане на компютърни методи;
  • конструкторска, технологична; проектна, развойна, изследователска, диагностично – ремонтна, организационно – управленска и др. дейности в съвременните предприятия.

Обучението в образователно-квалификационната степен "магистър" се осъществява по следните магистърски програми:

Технология на материалите и мениджмънт
Обучението е насочено към задълбочаване теоретичната подготовка по разработване и изследване на нови материали, специализирано компютърно проектиране на технологичните процеси при пластично деформиране, леене на черни и цветни метали, заваряване, термично и химико-термично обработване.

Изследване и контрол на материалите
Обучението по тази магистърска програма осигурява специализирана подготовка по съвременните физични методи за изследване на материалите, както и за необходимите механични, технологични и експлоатационни изпитания. Обучаващите се магистри усвояват новите инструментални методи за анализ и контрол на технологичните процеси в металообработването и компютърното оптимизиране и управление на качеството в процеса на производството.

Предприемачество и мениджмънт на индустриални технологии
Магистратурата осигурява специализирана подготовка по мениджмънт на намиращите най-широко приложение в машиностроенето индустриални технологии и приложението на високоефективните материали. Разширява познанията по интелектуална и индустриална собствености, по корпоративни финанси и финансово-стопански анализ на фирмата.

Последно на сайта

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2