Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 52 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Проект: BG05M2OP001-1.002-0023

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Специалност "Техника и технологии за опазване на околната среда" (ТТООС)

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Обучаваща катедра: Машиностроене и уредостроене

Анотация на специалността:

Специалност „ТТООС” предлага редовна форма на обучение с образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър”. Обучението по специалността се провежда в добре обзаве-дени зали и лаборатории, снабдени с необходимата компютърна и видеотехника. Учебни заня-тия се провеждат и в изградения с финансовата подкрепа на програма TEMPUS на Европейския съюз „Център по европейски индустриални и екологични стандарти”, на територията на най-новите пречиствателни станции от региона, в учебните центрове на национален парк „Цен-трален Балкан”, в оборудваните с най-прецизна изследователска апаратура лаборатории на РИОСВ - Велико Търново.
Области на реализация

  • Инженерите, завършили специалност ТТООС, са подготвени да работят като:
  • експерти и консултанти при разработване на национални и регионални инженерни про-грами за опазване на околната среда (ООС);
  • организатори, ръководители или експерти в звена, които произвеждат, експлоатират, поддържат и ремонтират съоръжения за ООС;
  • експерти по внедряване и актуално тълкувание на Европейски директиви за околна среда (ОС);
  • специалисти по научно-изследователска и развойна дейност по опазване компонентите на ОС;
  • експерти в държавни и регионални органи, организации и динамични звена, занимаващи се с ОСС;
  • консултатнти по разработване на нормативни документи, анализи, прогнози и др. по ООС;
  • експерти, участващи в екипи за оценка на въздействието на замърсяванията върху околната среда.

Последно на сайта

Предстоящи събития

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2