Специалност "Техника и технологии за опазване на околната среда" (ТТООС)

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Обучаваща катедра: Машиностроене и уредостроене

Анотация на специалността:

Специалност „ТТООС” предлага редовна форма на обучение с образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър”. Обучението по специалността се провежда в добре обзаве-дени зали и лаборатории, снабдени с необходимата компютърна и видеотехника. Учебни заня-тия се провеждат и в изградения с финансовата подкрепа на програма TEMPUS на Европейския съюз „Център по европейски индустриални и екологични стандарти”, на територията на най-новите пречиствателни станции от региона, в учебните центрове на национален парк „Цен-трален Балкан”, в оборудваните с най-прецизна изследователска апаратура лаборатории на РИОСВ - Велико Търново.
Области на реализация

  • Инженерите, завършили специалност ТТООС, са подготвени да работят като:
  • експерти и консултанти при разработване на национални и регионални инженерни про-грами за опазване на околната среда (ООС);
  • организатори, ръководители или експерти в звена, които произвеждат, експлоатират, поддържат и ремонтират съоръжения за ООС;
  • експерти по внедряване и актуално тълкувание на Европейски директиви за околна среда (ОС);
  • специалисти по научно-изследователска и развойна дейност по опазване компонентите на ОС;
  • експерти в държавни и регионални органи, организации и динамични звена, занимаващи се с ОСС;
  • консултатнти по разработване на нормативни документи, анализи, прогнози и др. по ООС;
  • експерти, участващи в екипи за оценка на въздействието на замърсяванията върху околната среда.