Специалност "Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника" (ОВКГТ)

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Обучаваща катедра: Енергийна техника

Анотация на специалността:

Специалността отговоря на потребностите от специалисти за реализиране на европейската енергийна стратегия 2012 г. за развитие на конкурентно способен устойчив и надежден енергиен сектор. Особено внимание се обръща на енергийните технологии и иновации в това направление. Учебният  план отговаря  на критериите  за придобиване на висше образование  по европейските стандарти в тази област.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТА

Завършилите успешно курса на обучение по специалност “Отоплителна, вентилационна и климатична и газова техника” могат да извършват успешно следните видове дейности:

  • проектиране на системи за вентилация и обезпрашаване на промишлени и административни сгради и комплекси;
  • проектиране на системи за климатизация на административни и търговски центрове, хотели, ресторанти и жилищни сгради;
  • проектиране на отоплителни, термопомпени и сушилни инсталации;
  • проектиране на системи за възобновляеми енергийни източници;
  • проектиране на газови системи и съоръжения;
  • да извършват научно-изследователска работа в областта на отоплението, вентилацията, климатизацията и газовата техника.

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

Дипломираните магистри от специалността могат да намерят реализация като:

  • специалисти в областта на енергийните изследвания и внедряване на енергоспестяващи технологии;
  • проектанти на климатични, отоплителни, вентилационни, газоснабдителни, хладилни системи и инсталации;
  • инженери по поддръжка и експлоатация на енергийни системи;
  • експерти и координатори на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници  в държавни и частни компании

Подготовката на енергийния инженер по „Отоплителна, вентилационна, климатична техника ” се извършва по учебен план за ОКС „магистър”. Завършилите успешно могат да продължат обучението си и да придобият  ОНС „доктор”.

 

Последно на сайта

Проф. д-р инж. Илия Железаров -  Ректор на ТУ Габрово

I Zhelezarov1

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти. Създаден през 1964 година, днес Технически университет - Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.