Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 55 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Специалност "Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника" (ОВКГТ)

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Обучаваща катедра: Енергийна техника

Анотация на специалността:

et-19Специалността отговоря на потребностите от специалисти за реализиране на европейската енергийна стратегия 2012г. за развитие на конкурентно способен устойчив и надежден енергиен сектор. Особено внимание се обръща на енергийните технологии и иновации в това направление. Учебният  план отговаря  на критериите  за придобиване на висше образование  по европейските стандарти в тази област.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТА

Завършилите успешно курса на обучение по специалност “Отоплителна, вентилационна и климатична и газова техника” могат да извършват успешно следните видове дейности:

  • проектиране на системи за вентилация и обезпрашаване на промишлени и административни сгради и комплекси;
  • проектиране на системи за климатизация на административни и търговски центрове, хотели, ресторанти и жилищни сгради;
  • проектиране на отоплителни, термопомпени и сушилни инсталации;
  • проектиране на системи за възобновляеми енергийни източници;
  • проектиране на газови системи и съоръжения;
  • да извършват научно-изследователска работа в областта на отоплението, вентилацията, климатизацията и газовата техника.

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

ovkgt-1Дипломираните бакалаври от специалността могат да намерят реализация като:

  • специалисти в областта на енергийните изследвания и внедряване на енергоспестяващи технологии;
  • проектанти на климатични, отоплителни, вентилационни, газоснабдителни, хладилни системи и инсталации;
  • инженери по поддръжка и експлоатация на енергийни системи;
  • експерти и координатори на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници  в държавни и частни компании

Подготовката на енергийния инженер по „Отоплителна, вентилационна, климатична техника ” се извършва по учебен план за ОКС „бакалавър”. Завършилите успешно могат да продължат обучението си и да придобият ОКС „магистър” и ОНС „доктор”.

ovkgt-2Подготовката се извършва на широка научна, теоретическа и практическа основа. В първите четири семестъра се изучават дисциплини, общи за всеки машинен специалист като: “Висша  математика”, ”Физика', “Информатика”, ”Механика”, „Механика на флуиди”, “Топло и масопренасяне”, “Инженерна графика”, ”Материалознание”, ”Машинни елементи”, ”Съпротивление на материалите”, ”Термодинамика”, ”Електротехника и електроника”и др. Провежда се засилена езикова подготовка, като се изучават и хуманитарни дисциплини.

Включените за изучаване в V, VI VII и VIII семестър дисциплини  “Приложна хидро и газодинамика”, „Строителни и топлотехнически характеристики на сгради”, „Топло и газоснабдяване”, „Отоплителна техника”, „Климатизация на въздух”, „Газова техника”, ”Хладилна техника„ „Промишлена вентилация и обезпрашаване ”, които дават възможност да се достигне нивото от знания съответстващи на ОКС „бакалавър”. Обучението завършва с изработване на дипломна работа през последния семестър.

Последно на сайта

Предстоящи събития

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2