Специалност "Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника" (ОВКГТ)

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Обучаваща катедра: Енергийна техника

Анотация на специалността:

et-19Специалността отговоря на потребностите от специалисти за реализиране на европейската енергийна стратегия 2012г. за развитие на конкурентно способен устойчив и надежден енергиен сектор. Особено внимание се обръща на енергийните технологии и иновации в това направление. Учебният  план отговаря  на критериите  за придобиване на висше образование  по европейските стандарти в тази област.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТА

Завършилите успешно курса на обучение по специалност “Отоплителна, вентилационна и климатична и газова техника” могат да извършват успешно следните видове дейности:

  • проектиране на системи за вентилация и обезпрашаване на промишлени и административни сгради и комплекси;
  • проектиране на системи за климатизация на административни и търговски центрове, хотели, ресторанти и жилищни сгради;
  • проектиране на отоплителни, термопомпени и сушилни инсталации;
  • проектиране на системи за възобновляеми енергийни източници;
  • проектиране на газови системи и съоръжения;
  • да извършват научно-изследователска работа в областта на отоплението, вентилацията, климатизацията и газовата техника.

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

ovkgt-1Дипломираните бакалаври от специалността могат да намерят реализация като:

  • специалисти в областта на енергийните изследвания и внедряване на енергоспестяващи технологии;
  • проектанти на климатични, отоплителни, вентилационни, газоснабдителни, хладилни системи и инсталации;
  • инженери по поддръжка и експлоатация на енергийни системи;
  • експерти и координатори на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници  в държавни и частни компании

Подготовката на енергийния инженер по „Отоплителна, вентилационна, климатична техника ” се извършва по учебен план за ОКС „бакалавър”. Завършилите успешно могат да продължат обучението си и да придобият ОКС „магистър” и ОНС „доктор”.

ovkgt-2Подготовката се извършва на широка научна, теоретическа и практическа основа. В първите четири семестъра се изучават дисциплини, общи за всеки машинен специалист като: “Висша  математика”, ”Физика', “Информатика”, ”Механика”, „Механика на флуиди”, “Топло и масопренасяне”, “Инженерна графика”, ”Материалознание”, ”Машинни елементи”, ”Съпротивление на материалите”, ”Термодинамика”, ”Електротехника и електроника”и др. Провежда се засилена езикова подготовка, като се изучават и хуманитарни дисциплини.

Включените за изучаване в V, VI VII и VIII семестър дисциплини  “Приложна хидро и газодинамика”, „Строителни и топлотехнически характеристики на сгради”, „Топло и газоснабдяване”, „Отоплителна техника”, „Климатизация на въздух”, „Газова техника”, ”Хладилна техника„ „Промишлена вентилация и обезпрашаване ”, които дават възможност да се достигне нивото от знания съответстващи на ОКС „бакалавър”. Обучението завършва с изработване на дипломна работа през последния семестър.