Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 55 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Специалност "Компютърен дизайн" (КД)

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Една сравнително нова, привлекателна и модерна специалност. В съобразените с държавните изисквания учебни планове са застъпени дисциплини, които са с общообразователен, общотехнически и специален характер.
Обучението по “Компютърен дизайн в индустрията” се основава на потребността на съвременното общество от инженер-дизайнери, които са изградени като широкопрофилни специалисти, обединяващи знания и умения, методи и средства от взаимнопроникващи се технологии между науката, изкуството, техниката и индустриалното производство.
Обучението по специалността се обезпечава от катедра „Индустриален дизайн и текстилна техника”, като катедрата разполага с учебни и научноизследователски лаборатории. За обучението на студентите е осигурена съвременна компютърна техника, която е свързана в локал­на мрежа, интегрирана с мрежата на университета. В много от учебните дисци­плини се използват специфични специализирани програмни продукти.
Компетенции, които се придобиват: в процеса на обучение студентите от специалност „Компютърен дизайн в индустрията” придобиват знания и умения по дизайн на машини, технически изделия и съоръжения, дизайн на изделия и облекла, дизайн на рекламни продукти и информа-ционни системи.
По време на  учебните и специални практически занятия студентите формират умения да проучват и провеждат сравнителни анализи на изделия, да формулират дизайнерски проблеми и да извеждат концепции, да съставят и предлагат цветови и графични решения, да макетират, документират и оценяват дизайнерски проекти.
Форма на обучение: редовна.
Професионална квалификация: инженер – дизайнер.
Практическата реализация на завършилите специалността „Компютърен дизайн в индустрията" се изразява в проектиране на машини, уреди, работни места, работна, производствена и интериорна среда, разнообразни текстилни изделия и облекла, пространствено оформление на магазини, бутици, изложбени комплекси, визуални комуникации.
Широкопрофилната квалификация на инженер-дизайнерите е предпоставка за добър прием в държавни и частни фирми, както у нас, така и в чужбина.

Последно на сайта

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2