Катедра "Машиностроителна техника и технологии"

logo kat mtt Ръководител катедра:
доц. д-р инж. Йосиф Митев Митев
стая: 1327; 1330; 1017
тел.: (066) 827 464; (066) 827 323; (066) 827 242
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Организатор учебна работа: Нели Ботева Лалева
  стая: 1328
тел.: (066) 827 332
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Катедра „Машиностроителна техника и технологии” (MTT) е приемник на създадената през 1969 г. катедра "Технология на машиностроенето и металорежещи машини” .

От създаването и в катедрата са дипломирани над 5000 инженери, редовно и задочно обучение, по специалностите „Технология на машиностроенето и металорежещи машини”, „Машиностроителна техника и технологии”, „Технология на материалите и материалознание” и „Технология на материалите и мениджмънт”. Разработени са и са защитени 24 докторски дисертации, хабилитирани са 21 доценти и 2 професори.

През дългогодишното си съществуване катедрата е била с различен състав, като понастоящем се състои от 12 преподаватели (1 професор, 5 доценти, 4 главни асистенти, 2 асистенти), един инженер и един технически организатор.

На територията на катедрата функционират специализирани лаборатории, в които се провеждат обучение и научни изследвания. Лаборатории разполагщи с повече от 300 единици металообработващо оборудване включващо универсални машини и машини с цифрово програмно управление, технологична и инструментална екипировка, роботи и манипулатори, както и със съвременна компютърна и измервателна техника и лицензиран софтуер. Специализирани лаборатории по:  Материалознание, Металолеене, Заваряване, Пластично деформиране, Прахова металургия, Електрофизични технологии, Термично и химико-термично обработване, Рентгеноструктурен анализ, Електронна микроскопия и др., и 2 халета. На разположение на катедрата е и общоуниверситетска лаборатория за механични изпитания на металите и лаборатория с компютърна техника.

Катедрата поддържа традиционни международни връзки с университети от Германия, Сърбия, Македония, Турция, Русия, Украйна, Полша и др.

Основател и пръв ръководител на катедрата е проф. Петър Събчев. Досега ръководители на катедрата са били: доц. Йордан Пашов, проф. Петър Стоянов, доц. Георги Генков, доц. Иван Рачев, доц. И. Александрова, проф. д-р инж. Тодор Василев Кузманов.
Състав на катедрата
Име и длъжност стая Телефон e-mail
Направление „Технологии в машиностроенето и металорежещи машини”
проф. д-р инж. Ирина Стефанова Александрова

1330,

3207

(066) 827 323,

(066) 827 288

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
доц. д-р инж. Христо Цанев Метев

1329,

3215

(066) 827 378,

(066) 827 474

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
доц. д-р инж. Иван Маринов Амуджев 1228 (066) 827 317 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
гл. ас. д-р инж. Калин Красимиров Крумов 1329 (066) 827 378 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ас. инж. Христиан Йосифов Митев

1331,

1017

(066) 827 384,

(066) 827 242

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ас. инж. Христо Христов Якимов

1331,

1017

(066) 827 384,

(066) 827 242

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Направление „Материалознание и технология на материалите”
доц. д-р инж. Тошко Маринов Ковачев

1430,

1331

(066) 827 397,

(066) 827 384

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
доц. д-р инж. Георги Евстатиев Рашев 1332 (066) 827 417 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
гл. ас. д-р инж. Иван Тодоров Барзев 1333 (066) 827 298 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
гл. ас. д-р инж. Милка Григорова Атанасова 1228 (066) 827 317 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
гл. ас. д-р инж. Владимир Петров Тодоров 1332 (066) 827 417 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
инж. Ивелин Стоянов Стоянов

1430,

5106

(066) 827 397,

(066) 827 441,

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


Катедра „Машиностроителна техника и технологии“ е водеща в обучението на специалности:

 • „Компютърни технологии в машиностроенето (КТМ) за образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър”;
 • „Компютърни технологии в машиностроенето (КТМ) за образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър”:

Mагистърски програми: „Машиностроителна техника и технологии”,  „Компютърни методи и технологии в машиностроенето”

 • „Машиностроителна техника и технологии” (МТТ) за образователно-квалификационни степени (ОКС) „бакалавър” и „магистър”;
 • „Технология на материалите и материалознание” (ТММ) за образователно-квалификационни степени (ОКС) „бакалавър” и „магистър”;
 • „Технология на материалите и мениджмънт” (ТММт) за образователно-квалификационни степени (ОКС) „бакалавър”.

Катедрата обучава докторанти по следните научни специалности:

 • Технология на машиностроенето
 • Рязане на материалите и режещи инструменти
 • Металорежещи машини и системи
 • Материалознание и технология на машиностроителните материали

Научни направления и интереси на катедрения колектив:

 1. Разработване и оптимизиране на технологични процеси за механична обработка.
 2. Конструиране, изследване и оптимизиране на режещи инструменти.
 3. Разработване и внедряване на високопроизводителна екипировка.
 4. Разработване на технологии и инструменти за довършващи обработки.
 5. Автоматизация на процеси в машиностроителното производство.
 6. Автоматизация на конструктивното и технологичното проектиране в машиностроенето (CAD/CAE/CAM системи) и бързо прототипиране (RP).
 7. Експлоатационни характеристики на металорежещи машини с цифрово програмно управление.
 8. Неконвенционални методи за зъбообработване.
 9. Материалознание, термична и химикотермична обработка.
 10. Прецизно леене на черни и цветни метали и сплави.
 11. Интензифицирани процеси на пластично деформиране.
 12. Електрофизични и електрохимични технологии.
 13. Прахова металургия и композиционни материали.

 

Учебни и научноизследователски лаборатории

Лаборатория „CAD/CAM системи и Rapid Prototyping

mtt lab

Лабораторията е оборудвана със съвременна компютърна техника и лицензирани програмни продукти на водещи фирми в CAD/CAM индустрията и бързото прототипиране–Autodesk Inventor, ESPRIT, Stratasys Dimension 3D.

Студентите придобиват умения в следните области:

 • CAD – 3D моделиране на детайли и сборни конструкции; изработване на работни и сборни чертежи; моделиране на детайли от листов материал и заваръчни конструкции;
 • CAE – якостени деформационнен анализ по метода на крайните елементи; пресмятане и оразмеряване на машинни елементи и конструкции; динамичен анализ и симулации;
 • CAM – aвтоматизирано изработване на управляващи програми за машини с цифрово програмно управление, посредством високo производителната и широко спектърна CAM система ESPRIT;
 • Бързо прототипиране (Rapid prototyping) – подготовка на 3D модели; изграждане на реални прототипи на детайли и сборни конструкции с помощта на 3D принтер.
mtt lab1

Лаборатория „Автоматизирано технологическо проектиране“

В лабораторията се извършва автоматизирано проектиране на технологически процеси  за изработване на изделия с помощта на лицензиран софтуер ВЕРТИКАЛЬ на фирмата АСКОН.

askon

Основни дейности:

 • избор на изходни заготовки, машини, инструменти и режими на рязане от електронни библиотеки;
 • автоматизирано изработване на технологична документация;
askon1

Лаборатория „Автоматизирано оборудване”

Лабораторията е оборудвана основно с металорежещи машини с цифрово програмно управление и промишлени роботи. Обучението на студентите се осъществява върху

 • стругови машини, модел Т200 със система “SINUMERIK S840 DSL и модел СР161 със система ЕТА17;
 • обработващи центри МС032 и ЦМ040 със система Fanuc 6M-B;
 • промишлени роботи REM10-12, PM6400, РБ231, РБ211 и др.
Изучават се компановката, кинематиката, устройството, действието и приложимостта на металорежещи машини с цифрово програмно управление и промишлените роботи. Разработват се програми за обработване на детайли, настройват се технологична и инструментална екипировка. Провеждат се изследвания.
mtt lab2

Лаборатория „Диалогови системи за програмиране”

Лабораторията е създадена с активната подкрепа на SIEMENS ЕООД – България, предоставила специализирани софтуерни пакети “SINUTRАIN”, “SHOPMILL”, “SHOPTURN” и „Виртуална машина”. Студентите изучават най-съвремените методи и средства за диалогово програмиране на машини с цифрово програмно управление, разработват и симулират работата на програми за обработка на сложни призматични и ротационни детайли.

mtt lab3

Лаборатория „Инструментална екипировка“

Лабораторията разполага със съвременна инструментална екипировка и измервателна апаратура за изследване и оптимизиране на процеси на рязане с дефиниран и недифиниран режещ ръб. Лабораторията е оборудвана със съдействието на ЦЕРАТИЦИТ България АД.

mtt lab4

„Учебно производствен център”

Създаденият на територията на катедра МТТ „Учебно производствен център” (УПЦ) функционира в рамките на „Високотехнологичен център” – ЕООД. В УПЦ се разработват, настройват и прилагат съвременни технологични процеси, конструира се технологична и инструментална екипировка с прякото участие на студенти. Студентите провеждат учебно-производствената си практика и участват в реално производство. Центърът подържа активни  връзки с машиностроителни предприятия в региона и страната и работи по техни заявки.

mtt lab5

Лаборатория 5210- Обработване на металите чрез пластична деформация

Лабораторията е оборудвана с машини за осъществяване на  механични изпитвания на металите, както и оценка на технологичните им свойства. Студентите от различните специалности се запознават с конструирането, монтирането и принципа на действие на щанцовите инструменти. Имат възможност да сравнят старите (конвенционални) методи за пластично формообразуване и новите (интензифицирани) такива.

mtt lab6

Лаборатория 5211- Леене на металите

Студентите се запознават със свойствата и  основните методи за изпитване формовъчните материали и смеси; особеностите, видовете леярски форми и  начините за получаването им;  изработват по съвременни методи леярски сърца и др.

mtt lab7

1133А -Лаборатория по материалознание

mtt lab8

Лабораторията е снабдена с металографски микроскоп, с който се изследва структурата на метала.

В лабораторията студентите се  запознават  с връзката между химическия състав, структурата и свойствата на металите, техните сплави, неметалните машиностроителни материали и на тази база – областта на тяхното приложение.

5002 Лаборатория  по термично обработване на метали

Лабораторията е оборудвана с пещи термообработка  на металите. По зададен чертеж на детайл студентите определят интервала на нагряване, охлаждащата среда  и вида на термично обработване.

Определят се  режимите на термично и химикотермично обработване на най-често използваните машиностроителни материали.

mtt lab9

Сътрудничество с фирми:

 • ЦЕРАТИЦИТ – БЪЛГАРИЯ – АД – Габрово
 • РЕЗБОНАРЕЗНИ ИНСТРУМЕНТИ – ЕООД – Габрово
 • ИМПУЛС – АД-  гр. Габрово
 • “ВСК КЕНТАВЪР – ИЗ ДИНАМИКА”- гр. Дряново ЕООД”
 • “КАПРОНИ” – АД – гр. Казанлък
 • “АРКУС” АД – гр. Лясковец
 • “АМК” – АД – гр. Габрово
 • „РАЙС“ ЕООД – гр. Пазарджик
 • „SIEMENS“ ЕООД – България-гр.София
 • „Дитра“ – гр. София (официален представител на SolidWorks за България и на продуктите на DELCAM)
 • “КАДПОЙНТ” – гр. София (Официален представител на продуктите на Autodesk за България)
 • „ХРАНИНВЕСТ”, гр. Стара Загора
 • „ПРЕСКОВ” – АД, гр. Стара Загора
 • „СПАРКИ ЕЛТОС” – АД – гр. Ловеч
 • „ОСЪМ” – АД – гр. Ловеч
 • „ЦЕНТРОМЕТ” – гр. Враца
 • МЕХАТРОНИКА – АД – гр. Габрово
 • ВАПЦАРОВ – АД – гр. Плевен

 

Научноизследователски проекти (2007÷2011):

Университетски научноизследователски проекти:

 1. Договор № М-712 „Изследване влиянието на условията на изправяне на абразивни инструменти върху процеса на рязане при шлифоване”.
 2. Договор М813/2008 „Теоретично и експериментално изследване на профилни ножове”.
 3. Договор № M 812 “Разработване, изследване и внедряване на режещо-уплътняващи метчици“.
 4. Договор № М 815 “Автоматизиране на проектните процедури при разработване на технологически процеси за механична обработка”.
 5. Договор № М 903 „Съвременни методи и средства за машиностроително проектиране и прототипиране в научните изследвания и обучението”.
 6. Договор № М 1109 „Съвременни методи за проектиране на технологически процеси и програмиране на обработващи машини“.
 7. Договор № М1111 „Изследване на еластично абразивно отрязване на ротационни заготовки“.
 8. Договор № M708 „Изотермично закалени карбидо-бейнитни чугуни със сфероидален графит”
 9. Договор № М809  „Изследване на процеса на комбинирано въздействие при нанасяне на метални покрития и размерна обработка”
 10. Договор № М916 „Интензифицирано пластично формообразуване на пространствени детайли с равнинна симетрия”
 11. Договор № М915 „Получаване и изследване на карбидо-бейнитни чугуни със сфероидален графит”
 12. Договор № М1106 „Формообразуване на едностранно открити високи конични детайли”

Международни образователни и научноизследователски проекти:

 1. Договор № BG051PO001/07/3.3- 01/10 по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на тема „Студентски практики в реална работна среда”, проект на ЕС.
 2. Договор № BG051PO001-3.3.04/28 от 28.08.2009, финансиран по схема ''Подкрепа за развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени'' на ОП “Развитие на човешките ресурси” на “Европейския социален фонд” за 2009г. на тема: „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите”
 3. Договор за международно сътрудничество между катедра „Машиностроителна техника и технологии” – Габрово и катедра „Конструиране на металорежещи машини” на НТУУ „КПИ”, Киев, Украйна на тема: „Създаване на действащи макети – металорежещи машини от ново поколения за илюстрация на сложни формообразуващи движения с използване на САD/САЕ/САМ системи”.

Учебници и учебни помагала:

 1. Александрова, И. С. Основи на инженерните изследвания. Габрово, Университетско издателство „Васил Априлов”, 2003.
 2. Кузманов Т., Й. Максимов, Х. Метев. Неконвенционални технологии в машиностроенето. Габрово,, Университетско  издателство ”Васил Априлов”, 2004.
 3. Кузманов Т., Й. Максимов, Х. Метев. Съвременни индустриални технологии. Габрово, Университетско  издателство ”Васил Априлов”, 2004.
 4. Генков Г., Х. Метев. Технологическа екипировка (ръководство за лабораторни упражнения). Габрово, Университетско  издателство ”Васил Априлов”, 2005.
 5. Кузманов Т., Х. Метев. Технология на машиностроенето. част II. Технологически методи за обработване., Габрово, ЕКС–ПРЕС, 2005.
 6. Кузманов Т., Х. Метев Неконвенционални технологии в машиностроенето (ръководство за лабораторни упражнения), Габрово, ЕКС–ПРЕС, 2005.
 7. Кузманов Т., Х. Метев, Парашкевов Ст. Електрофизични и   електрохимични технологии в машиностроенето, Габрово, ЕКС–ПРЕС, 2005.
 8. Кузманов Т., Х.  Метев. Индустриални технологии. Tехнологичен практикум (кн. 1 – тестове по дисциплината “Съвременни индустриални технологии”), Габрово, ЕКС–ПРЕС, 2005.
 9. Кузманов Т., Х. Метев. Индустриални технологии. Tехнологичен практикум (кн. 2 – тестове по дисциплината “Неконвенционални технологии в машиностроенето”), Габрово, ЕКС–ПРЕС, 2005.
 10. Кузманов Т., Х. Метев. Технология на машиностроенето. част I. Основи на машиностроителните технологии, Габрово, ЕКС–ПРЕС, 2006.
 11. Кузманов Т., Х. Метев, Р. Георгиева. Бизнесоценяване на обекти в индустриалното производство, Габрово, ЕКС–ПРЕС, 2006.
 12. Кузманов,Т., Х. Метев, Р. Георгиева. Бизнесоценяване на обекти в индустриалното производство. Габрово, ЕКС–ПРЕС, 2006.
 13. Ненков, Н.Г., И.С. Александрова. Технологични системи и процеси в машиностроенето. Габрово, Университетско издателство “Васил Априлов” , 2006.
 14. Пангелов, И.Н. Технология на машиностроенето. Основи на осигуряване техническите и икономическите показатели на механическата обработка. Габрово, Университетско издателство “Васил Априлов”, 2006.
 15. Кузманов, Т., Х. Метев. Технология на машиностроенето. част IV. Технологически    процеси за машини с ЦПУ. Габрово, ЕКС–ПРЕС, 2007.
 16. Кузманов, Т., В. Георгиев,  Х. Метев. Технологически процеси за металорежещи машини с ЦПУ. Габрово, ЕКС–ПРЕС, 2007.
 17. Кузманов, Т., Х. Метев. Електрофизични и електрохимични технологии за обработване в машиностроенето, Габрово, ЕКС–ПРЕС, 2009.
 18. Кузманов Т., Х. Метев. Електрофизични и електрохимични технологии за обработване в машиностроенето, Габрово, ЕКС–ПРЕС, 2009.
 19. Киров, К., И. Амуджев. Ръководство за лабораторни упражнения по Проектиране и експлоатация на режещи инструменти. Габрово, ЕКС–ПРЕС 2010.
 20. Ненков, Н., И. Амуджев. Инструментална екипировка (конспект и въпроси за тестове). Габрово, ЕКС–ПРЕС, 2010.
 21. Ненков, Н., И. Амуджев. Технология на машиностроенето (конспект и въпроси за тестове). Габрово, ЕКС–ПРЕС, 2010.
 22. Амуджев, И. Ръководство за курсово проектиране по металорежещи инструменти. Габрово, ЕКС–ПРЕС,, 2010.
 23. Александрова, И. С., М. И. Николова. Техническа безопасност. Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2011.
 24. Найденов А., Й. Митев. Металорежещи машини с цифрово програмно управление. Габрово Университетско издателство “Васил Априлов” , 2011.
 25. Ковачев, Т., Технология за изработване на заготовки – ръководство за лабораторни упражнения, ТУ-Габрово, 2009.
 26. Рашев,Г.,И.Митев,  Материалознание – ръководство  за  лабораторни  упражнения,  ЕКС-ПРЕС, Габрово, 2009.
 27. Атанасова,Й. и др. Материалознание – протоколна тетрадка, ЕКС-ПРЕС, Габрово, 2009.
 28. Рашев, Г. и др., Конструиране на пластвасови изделия, ЕКС-ПРЕС, Габрово 2009.