Обществени поръчки

 

Технически Университет Габрово обявява процедура по Договаряне без предварително обявление по ЗОП с предмет:

 

Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по петобособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка на Сигнал Генератор, 1.5GHz“

Обособена позиция №2: „Доставка на LCR Метър“

Обособена позиция №3: „Доставка на DC Електронни товари“

Обособена позиция №4: „Доставка на DC Захранващ блок“

Обособена позиция №5: „Доставка на AC захранващ блок“

 

Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление по ЗОП

 

14.02.2020г. Връзка към АОП

14.02.2020г. Покана

14.02.2020г. Решение за откриване

14.02.2020г. Документация