Технически Университет Габрово обявява процедура по договаряне без предварително обявление с предмет:

 

Доставка на два броя захранващи източници за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

 

Вид на процедурата: договаряне без предварително обявление.

 

05.05.2020г. Връзка към АОП

05.05.2020г. Решение за откриване

05.05.2020г. Покана

05.05.2020г. Документация за участие