2204-2020-80 "Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финанс..."

 

Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по девет обособени позиции:


Обособена позиция №1: Доставка на Осцилоскоп 1 GHz

Обособена позиция №2: Доставка на Импедансен анализатор

Обособена позиция №3: Доставка на Термокамера

Обособена позиция №4: Доставка на Уред за измерване на електромагнитна съвместимост и напрегнатост на полето

Обособена позиция №5: Доставка на Прецизен уред за активна и реактивна мощност

Обособена позиция №6: Доставка на Цифров амперметър, волтметър

Обособена позиция №7: Доставка на Електронен товар

Обособена позиция №8: Доставка на Токова сонда

Обособена позиция №9: Доставка на Напреженова високоволтова сонда

 

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 01.06.2020, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 02.06.2020 в 14:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

27.04.2020г. Връзка към АОП

27.04.2020г. Решение за откриване

27.04.2020г. Обявление

27.04.2020г. Документи за участие

16.07.2020г. Протокол от работата на комисията

16.07.2020г. Доклад от комисията 

16.07.2020г. Решение за избор на изпълнител

21.09.2020г. Обявление за възложена поръчка - Позиция 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9

21.09.2020г. Договор - Позиция 1

21.09.2020г. Договор - Позиция 2

21.09.2020г. Договор - Позиция 3

21.09.2020г. Договор - Позиция 4

21.09.2020г. Договор - Позиция 5

21.09.2020г. Договор - Позиция 6

21.09.2020г. Договор - Позиция 7

21.09.2020г. Договор - Позиция 8

21.09.2020г. Договор - Позиция 9

26.10.2020г. Обявление за приключен договор - Позиция 2

26.10.2020г. Обявление за приключен договор - Позиция 3

26.10.2020г. Обявление за приключен договор - Позиция 4

26.10.2020г. Обявление за приключен договор - Позиция 6

26.10.2020г. Обявление за приключен договор - Позиция 8

26.10.2020г. Обявление за приключен договор - Позиция 9

02.12.2020г. Обявление за приключен договор - Позиция 1

02.12.2020г. Обявление за приключен договор - Позиция 5

02.12.2020г. Обявление за приключен договор - Позиция 7