Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по девет обособени позиции:


Обособена позиция №1: Доставка на Осцилоскоп 1 GHz

Обособена позиция №2: Доставка на Импедансен анализатор

Обособена позиция №3: Доставка на Термокамера

Обособена позиция №4: Доставка на Уред за измерване на електромагнитна съвместимост и напрегнатост на полето

Обособена позиция №5: Доставка на Прецизен уред за активна и реактивна мощност

Обособена позиция №6: Доставка на Цифров амперметър, волтметър

Обособена позиция №7: Доставка на Електронен товар

Обособена позиция №8: Доставка на Токова сонда

Обособена позиция №9: Доставка на Напреженова високоволтова сонда

 

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 01.06.2020, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 02.06.2020 в 14:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

27.04.2020г. Връзка към АОП

27.04.2020г. Решение за откриване

27.04.2020г. Обявление

27.04.2020г. Документи за участие