Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

„Периодични доставки на строителни материали за нуждите на Технически университет – Габрово и неговият разпоредител с бюджет по три обособени позиции“:         

Обособена позиция № 1: „Периодични доставки на зидарски и мазачески, настилки, облицовъчни, лепила и бояджийски материали и изделия, покривни и тенекеджийски материали“

            Обособена позиция № 2: „Периодични доставки на ВиК материали и други“

            Обособена позиция № 3: „Периодични доставки на Ел. материали“

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 07.05.2020, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 08.05.2020 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

Срок за подаване на документи след изменението - 17:00 часа на 28.05.2020, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 29.05.2020 в 14:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

03.04.2020г. Връзка към АОП

03.04.2020г. Решение за откриване

03.04.2020г. Обявление

03.04.2020г. Документи за участие

21.04.2020г. Решение за изменение - относно удължаване на срока