Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

"Предоставяне на самолетни билети за нуждите на ТУ - Габрово по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020"

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 23.04.2020, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 24.04.2020 в 14:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

Срок за подаване на документи след изменението - 17:00 часа на 27.05.2020, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 28.05.2020 в 12:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

23.03.2020г. Връзка към АОП

23.03.2020г. Решение за откриване

23.03.2020г. Обявление

24.03.2020г. Документи за участие

21.04.2020г. Решение за изменение - относно удължаване на срока