СТАНКО ПЕТРОВ СТАНКОВ

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Докторска програма: „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника”

Катедра: „Автоматика, информационна и управляваща техника”

Тема на дисертационния труд: „Разработване и изследване на хардуерно базирани изкуствени невронни мрежи от тип DNN за разпознаване и класификация”

Научно жури:

Председател: доц. д-р инж. Стефан Иванов Иванов

Членове:

  1. проф. дтн инж. Чавдар Иванов Дамянов
  2. проф. д-р инж. Кирил Методиев Алексиев
  3. доц. д-р инж. Веселин Геров Начев
  4. доц. д-р инж. Станимир Йорданов Йорданов

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Таня Павлова Титова-Костуркова
  2. доц. д-р инж. Драгомир Пенков Чантов

Рецензенти:  

  1. проф. дтн инж. Чавдар Иванов Дамянов
  2. доц. д-р инж. Станимир Йорданов Йорданов

Дата на защита 24.06.2022 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Официална защита

Материалите са публикувани на  20.05.2022 г.