ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в:

  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.6. Материали и материалознание, специалност „Материалознание и технология на машиностроителните материали” - един брой, със срок за подаване на документи 3 месеца от датата на публикуването му.

Справки и документи: ТУ - Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, Ректорат, „Научно развитие”, стая 3209, тел.: 066 827 238

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 47 от 24.06.2022 г.