ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент”

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО обявява конкурси за заемане на академична длъжност доцент” в:

  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Управление на интелектуалната собственост” - един брой, със срок за подаване на документи 3 месеца от датата на публикуването му;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Технология на текстилните материали“ - един брой, със срок за подаване на документи 3 месеца от датата на публикуването му;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ (Електрически машини I) - един брой, със срок за подаване на документи 3 месеца от датата на публикуването му.

Справки и документи: ТУ - Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, Ректорат, „Научно развитие”, стая 3209, тел.: 066 827 238

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 55 от 27.06.2023 г.