ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ в:

  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика” - един брой, със срок за подаване на документи до 07.08.2023 г. /вкл./;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Теоретична електротехника“ - един брой, със срок за подаване на документи до 07.09.2023 г. /вкл./;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.6. Материали и материалознание, специалност „Материалознание и технология на машиностроителните материали” - един брой, със срок за подаване на документи до 07.08.2023 г. /вкл./.

Необходими документи:

1.      Заявление до ректора за допускане до конкурса;

2.      Автобиография (CV европейски образец);

3.      Диплома за завършено висше образование (образователно-квалификационна степен магистър) или нотариално заверено копие;

4.      Медицинско свидетелство;

5.      Свидетелство за съдимост;

6.      Документ за трудов стаж (ако има такъв);

7.      Списък на публикации, патенти или документи за участие в научни и научно-приложни разработки (ако има такива).

Справки и документи: ТУ - Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, Ректорат, „Научно развитие”, стая 3209, тел.: 066/827-238.

Обявата е публикувана във вестник „100 Вести”, бр. 105 от 06.06.2023 г.