Прием на докторанти в редовна форма на обучение срещу заплащане

Технически университет - Габрово на основание решение на АС от 20.04.2022 г. с Протокол № 9 обявява конкурс за прием на един докторант в редовна форма на обучение срещу заплащане по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника и докторска програма „Комуникационни мрежи и системи”.

Необходими документи: заявление, автобиография, диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” и приложението към нея.

Срок за подаване на документи: 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

За справки: Технически университет - Габрово, гр. Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, „Научно развитие”, тел: 066 827 238.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 35 от 10.05.2022 г.