Прием на докторанти по държавна поръчка, редовна и задочна форма на обучение, за учебната 2021/2022 г.

Технически университет - Габрово на основание Решение на МС № 437 от 02.06.2021 г. и решение на Академичния съвет от 28.09.2021 г. обявява конкурс за прием на докторанти по държавна поръчка, редовна и задочна форма на обучение, за учебната 2021/2022 г. по следните докторски програми:

Редовна форма на обучение:

 • професионално направление 5.1 Машинно инженерство:
 • Рязане на материалите и режещи инструменти – един брой;
 • Хидравлични и пневматични задвижващи системи – два броя;
 • Технология на текстилните материали – един брой;
 • Теория на механизмите, машините и автоматичните линии – един брой;
 • Машини и съоръжения за леката промишленост – един брой;
 • Технология на машиностроенето – един брой;
 • Точно уредостроене – два броя.
 • професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика:
 • Електромеханика – един брой;
 • Електроснабдяване и електрообзавеждане – един брой;
 • Светлинна техника и източници на светлина – един брой;
 • Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника – два броя.
 • професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника:
 • Комуникационни мрежи и системи – два броя;
 • Компютърни системи, комплекси и мрежи – един брой;
 • Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране – един брой;
 • Автоматизирани системи за обработка на информация и управление – един брой.
 • професионално направление 5.6 Материали и материалознание:
 • Материалознание и технология на машиностроителните материали – един брой.

Задочна форма на обучение:

 • професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика:
 • Електромеханика – един брой;
 • Електроснабдяване и електрообзавеждане – един брой;
 • Светлинна техника и източници на светлина – един брой.
 • професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника:
 • Компютърни системи, комплекси и мрежи – един брой;
 • Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране – един брой;
 • Автоматизирани системи за обработка на информация и управление – един брой.

Необходими документи: заявление, автобиография, диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” и приложението към нея.

Срок за подаване на документи: 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

За справки: Технически университет - Габрово, гр. Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, „Научно развитие”, тел: 066 827 238.

Обявата е публикувана в Държавен вестник, бр. 85 от 12.10.2021 г.