Катедра „Електроника”

област на висше образование: 5. Технически науки
професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
специалност: „Индустриална електроника”
кандидат: доц. д-р инж. Николай Димитров Маджаров

Научно жури:
1.    Председател: проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

Членове:
2.    проф. дтн инж. Никола Петров Градинаров
3.    проф. дтн инж. Николай Филев Джагаров
4.    проф. дн инж. Михаил Петков Илиев
5.    проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев
6.    проф. д-р инж. Стефан Евтимов Табаков
7.    проф. д-р инж. Звездица Петрова Ненова

Резервни членове:
1.    проф. д-р инж. Тодор Стефанов Йонков
2.    проф. д-р инж. Тошко Ганчев Ненов

Рецензенти:
1.    проф. дтн инж. Никола Петров Градинаров
2.    проф. д-р инж. Стефан Евтимов Табаков  
3.    проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров


Дата на разглеждане: 09.02.2018 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Резюме на научните трудове
Рецензия 1 проф. дтн инж. Никола Петров Градинаров
Рецензия 2 проф. д-р инж. Стефан Евтимов Табаков
Рецензия 3 проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров
Становище 1 проф. дтн инж. Николай Филев Джагаров
Становище 2 проф. дн инж. Михаил Петков Илиев
Становище 3 проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев
Становище 4 проф. д-р инж. Звездица Петрова Ненова

 

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 09.01.2018 г.